Mối quan hệ mật thiết trong xây dựng và thực hiện chính sách

Ngày đăng: 15/07/2019  - Lượt xem: 850

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh xin trân trọng đăng tải bài viết của đồng chí Nguyễn Ngọc Bình-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về công tác phối hợp giữa MTTQ và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc:

Trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung, của chính quyền địa phương nói riêng, có một vấn đề lớn đặt ra là phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ máy chính quyền với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Sự phối hợp này là một tất yếu và xuất phát từ tư tưởng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Hoạt động của bộ máy Nhà nước là phục vụ nhân dân, có sự tham gia của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Nhà nước tôn trọng và tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ và sức mạnh có tổ chức của nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, giám sát và bảo vệ Nhà nước. Không thể có một bộ máy chính quyền thể hiện và thực hiện quyền lực nhân dân, có hiệu lực và hiệu quả mà lại không có sự phối hợp chặt chẽ với MTTQvà các thành viên. Đây là sự phối hợp của các thiết chế cùng là những thành tố nằm trong hệ thống chính trị.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng trong mối quan hệ phối hợp đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành Quy chế số 01 ngày 23/1/2017 về phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo các quy định được tiến hành ở nhiều nội dung như: Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND, lấy phiếu tín nhiệm, góp ý xây dựng chính sách, tuyên truyền, vận động nhân dân... trong đó, phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác của HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Về xây dựng chính sách, Luật Tổ chức chính quyền địa phương được ban hành, xu hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương đã mở rộng phạm vi, thẩm quyền của HĐND trong ban hành các chính sách, biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các yêu cầu về chất lượng, tính khả thi, hiệu quả, tác động tích cực của các quyết sách do HĐND ban hành là thước đo cụ thể phản ánh hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND. Một quyết sách có hiệu ứng tích cực nhất thiết phải phát sinh từ thực tiễn, giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn đặt ra, lấy thực tiễn để điều chỉnh, bổ sung chính sách. Trong chuỗi quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành chính sách theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 thì đánh giá tác động, lấy ý kiến đối tượng bị tác động bởi chính sách là quy định mang tính bắt buộc nhằm đảm bảo chính sách được ban hành phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao.

Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định: Ủy ban MTTQ Việt Nam là một trong các chủ thể có quyền đề nghị HĐND ban hành nghị quyết, đề nghị này có thể thực hiện trong trường hợp VBQPPL cấp trên đã giao nhiệm vụ cho HĐND, cũng có thể xuất phát từ thực tiễn qua việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trong tiếp xúc xử tri hoặc thực hiện chức năng giám sát xã hội. Thông qua MTTQ và đại biểu HĐND, các ý kiến cử tri, nhân dân được gửi đến cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách và trở thành kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở để ban hành chính sách sát đúng với thực tiễn. Trong thời gian qua, MTTQ Việt Namtỉnh đã có nhiều đề xuất được Thường trực HĐND, UBND tỉnh thống nhất và trình các kỳ họp HĐND tỉnh ban hành nghị quyết như: Một số chính sách của MTTQ về Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một số chính sách về công chức công vụ: Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; các chính sách về an sinh xã hội như: Hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí cho giáo dục mầm non từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh… và đặc biệt có rất nhiều chính sách quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như: Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của các cấp ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020... Những chính sách trên đã góp phần nâng cao vị thế của HĐND - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và khẳng định MTTQ tỉnh thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Công tác phản biện xã hội được MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện có hiệu quả thông qua việc tham gia góp ý dự thảo các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Việc Thường trực HĐND phối hợp và đề nghị MTTQ thực hiện phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh đã giúp nội dung các quyết sách do HĐND tỉnh ban hành sát hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao. Theo đó, sau khi Thường trực HĐND và UBND tỉnh thống nhất các nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị MTTQ chọn nội dung tổ chức phản biện xã hội; đồng thời thường xuyên đôn đốc, theo dõi công tác chuẩn bị của cơ quan chuyên môn để kịp thời có ý kiến đề nghị UBND, cơ quan chuyên môn gửi nội dung phục vụ công tác phản biện xã hội. Tại các hội nghị phản biện, Thường trực HĐND cử đại diện lãnh đạo HĐND, Ban HĐND tham dự lắng nghe kết quả phản biện để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trong các bước thẩm tra, thảo luận góp ý nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Namtỉnh đã tổ chức phản biện về dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố…; tham gia góp ý gần 40 dự thảo luật và các dự thảo VBQPPL của UBND tỉnh như: Luật Cảnh vệ, Luật Quy hoạch, Luật Quản lý tài sản công; dự thảo Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, dự thảo Đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020… Nhìn chung, các nội dung phản biện xã hội của MTTQ đã thu hút sự quan tâm và phối hợp tham gia của các tổ chức, cơ quan liên quan; tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý... trên nhiều lĩnh vực. Nhiều ý kiến góp ý, phản biện của MTTQ đã được các cơ quan soạn thảo đồng tình, tiếp thu, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo khả thi, phù hợp thực tiễn của địa phương.

Về thực hiện chính sách của HĐND, sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, mỗi đại biểu HĐND sẽ thông tin đến cử tri, nhân dân kết quả kỳ họp và nội dung các quyết sách đã được HĐND thông qua. Trong quá trình đó, nếu hai cơ quan làm tốt công tác phối hợp sẽ giúp nội dung, thông tin của chính sách, nghị quyết đến người dân, đối tượng chịu sự tác động nhanh hơn thay vì chờ văn bản hoặc tổ chức hội nghị triển khai của UBND các cấp. Đồng thời, qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND, Thường trực HĐND (đại diện chủ thể ban hành chính sách) sẽ có cơ hội tiếp nhận nhiều hơn các thông tin phản hồi từ đối tượng thụ hưởng, áp dụng chính sách để kịp thời trao đổi, chấn chỉnh các bất cập của quá trình thực hiện hoặc đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong trường hợp nội dung chính sách chưa phù hợp thực tiễn.

Như vậy, có thể thấy giữa HĐND- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là mối quan hệ bền chặt, tương hỗ, mối quan hệ không thể thiếu trong quá trình hoạt động của HĐND, nhất là trong việc ban hành và thực hiện chính sách, cần phát huy đúng mức vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội; sử dụng kết quả phản biện xã hội để hoàn thiện nội dung dự thảo chính sách. Mọi hoạt động của HĐND đều gắn liền với hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với Ủy ban MTTQ cùng cấp sẽ phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website