Hiệu quả phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với Ủy ban MTTQ tỉnh

Ngày đăng: 15/07/2019  - Lượt xem: 671

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh xin trân trọng đăng tải bài viết của đồng chí Trần Văn Tiến-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh về công tác phối hợp giữa MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc:

Trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế số 01/QC/TTHĐND-UBND-ĐĐBQH-UBMTTQVN ngày 21/1/2017 về phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, sau 2 năm đã đạt hiệu quả ở một số lĩnh vực. Thông qua mối quan hệ phối hợp, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và MTTQ các cấp đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, góp phần tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Về phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn chủ động chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp sớm hơn thời gian quy định. Nhìn chung, Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức chủ trì tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch của Đoàn ĐBQH; xử lý kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Những ý kiến, kiến nghị và những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân được Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp đều được Đoàn ĐBQH chuyển đến Quốc hội thông qua nhiều kênh như gửi văn bản, phát biểu tại các cuộc thảo luận...

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ các cấp đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành thực hiện theo đúng kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp thực hiện khá nhịp nhàng, đã từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, số điểm tiếp xúc cử tri được tăng lên. Hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo mở rộng dân chủ, số cử tri tham dự tại mỗi điểm đều tăng và thường có từ 100 đại biểu trở lên; nội dung đại biểu trình bày được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, phù hợp với đối tượng cử tri tham dự.

Ủy ban MTTQ thường xuyên nắm bắt, định kỳ 3 tháng/lần tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị, hiến kế của nhân dân gửi đến các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết. Kết thúc mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ cấp huyện phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo đúng quy định. Trong 2 năm 2017 và 2018, Đoàn ĐBQH đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức được 72 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, tổng hợp được 1.260 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Xác định nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng, trong 2 năm qua đã phối hợp tổ chức 8 cuộc giám sát (năm 2017 tổ chức 5 cuộc, năm 2018 tổ chức 3 cuộc). Ngoài ra, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp xây dựng đề án quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đề án được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp giữa HĐND, UBND các cấp với MTTQ tỉnh trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Công tác phản biện xã hội được MTTQ tỉnh thực hiện có hiệu quả thông qua việc tham gia góp ý dự thảo các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân.

Hoạt động phản biện xã hội được phối hợp thực hiện chặt chẽ. Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia các hội nghị phản biện khi Ủy ban MTTQ mời dự, có những ý kiến góp ý để Ủy ban MTTQ tổ chức phản biện về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh;đồng thời, tích cực tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo các luật, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhìn chung, hoạt động phản biện xã hội của MTTQ luôn nhận được sự phối hợp tham gia của Đoàn ĐBQH tỉnh. Các ý kiến phản biện xã hội của MTTQ đã được các cơ quan soạn thảo đồng tình, tiếp thu.

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, do đó, thời gian qua, MTTQ tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều nội dung công tác, thông qua nhiều hình thức hoạt động, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền...

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhằm tuyên truyền, giáo dục và động viên quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thứ 5, 6 và trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Sau hội nghị đã tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến của cử tri và nhân dân báo cáo với Quốc hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, cần thực hiệntốt một số nội dung sau:

Một là: Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ tỉnh cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong mối quan hệ, đảm bảo nguyên tắc phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thực hiện phối hợp công tác phải toàn diện, cụ thể, phản ánh đầy đủ các nhiệm vụ cần phối hợp; ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mang tính đặc trưng của mỗi cơ quan để từ đó xác định vai trò chủ đạo của từng cơ quan. Thực hiện nghiêm túc quy chế đã đề ra, định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

Hai là: Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ tỉnh phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trên các lĩnh vực hoạt động, ngoài việc thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình theo luật định, cần chú trọng đến yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và những tác động từ hiệu quả hoạt động của mình đến cơ quan khác. Tích cực phối hợp hơn nữa trong giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh. Các cuộc giám sát nhất thiết phải có sự tham gia của Ủy ban MTTQ, UBND tỉnh để thực hiện tốt việc phản biện xã hội và xử lý chính xác, kịp thời những kiến nghị.

Ba là: Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp xúc, địa điểm tiếp xúc. Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo sớm cho đại biểu biết để chuẩn bị nội dung, lựa chọn địa bàn tiếp xúc, nên bố trí tiếp xúc tại thôn, tổ dân phố, các xã vùng sâu, vùng xa, nơi đang có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc. Đổi mới các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng phạm vi tiếp xúc cử tri. Nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri cần được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin của địa phương nhằm thu hút đông số lượng cử tri đến dự. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH, Tổ đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri. Chuyển kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết cho đến khi đạt kết quả cuối cùng.

Bốn là: Đoàn ĐBQH tỉnh cần tranh thủ vai trò tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng chính quyền. Tăng cường chế độ thông tin, báo cáo với nhau về tình hình hoạt động của mỗi cơ quan để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ và xử lý những vấn đề liên quan; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể nhân dân về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân động viên nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ tỉnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chung tay xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website