Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội

Ngày đăng: 15/07/2019  - Lượt xem: 1279

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh xin trân trọng đăng tải bài viết của đồng chí Nguyễn Bá Huy-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc:

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội là mục tiêu đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, MTTQ tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Trong thời gian qua, MTTQ đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức triển khai các cuộc vận động, thông qua đó tập hợp rộng rãi, đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, MTTQ tỉnh đã sớm ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở, cụ thể như: Kế hoạch số 67/KH-MTTQ-BTT, ngày 23/8/2016 về tổ chức, phổ biến, quán triệt quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Kế hoạch số 80/KH-MTTQ, ngày 27/3/2017 về thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Hướng dẫn số 61/HD-MTTQ, ngày 2/3/2017 về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền... MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành Quy chế phối hợp số 08/QC/TTHĐND-UBND-ĐBQH-UBMTTQ,ngày 5/3/2013 về việc “Tham gia xây dựng pháp luật, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo”; phối hợp UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp số 35/QCPH-UBND-UBMTTQVN, ngày 4/4/2018 để tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

MTTQ phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cụ thể như: Toàn tỉnh đã tiếp 4.165 lượt công dân, tăng 9,5% so với năm 2017, nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, tư pháp và các chế độ chính sách; nhận 3.083 lượt đơn, trong đó có 2.210 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 824/961 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đạt 85,7%, trong đó có 23/26 vụ việc khiếu nại, tố cáo 36/41 vụ việc và kiến nghị, phản ánh 765/894 vụ việc. MTTQ tỉnh thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong công tác giám sát ở cơ sở. Kết quả, trong những năm qua, đã tổ chức 650 cuộc giám sát, phát hiện gần 150 vụ, việc và có hơn 70 ý kiến, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tổ hòa giải đã tham gia hòa giải gần 1.200 vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, với tỷ lệ hòa giải thành hơn 600 vụ, việc, đạt tỷ lệ hơn 78%, qua đó, góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở. Việc thực hiện hương ước, quy ước đạt kết quả tốt. Đến nay, toàn tỉnh có 1.395 khu dân cư có hương ước, quy ước đã được phê duyệt, chiếm 98,3%. Hầu hết các hương ước, quy ước đều đưa các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở, quy định rõ những việc nhân dân phải được biết và được bàn, về chính sách DS-KHHGĐ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bảo vệ rừng… MTTQ tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức hơn 450 cuộc tiếp xúc của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh với hơn 40.000 lượt cử tri tham dự. Định kỳ 3 tháng/lần, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị, hiến kế của nhân dân gửi đến các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết. MTTQ các cấp duy trì tốt việc tiếp công dân và tham gia tiếp công dân, tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân ở những địa phương có nhiều tiềm ẩn dễ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp 15 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 27 lượt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các đơn thư được phân loại, chuyển đến các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả khá rõ nét, cụ thể như: Trong 5 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tổ chức giám sát được 3.876 cuộc, phản biện hơn 1.100 văn bản, trong đó,MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 7 hội nghị phản biện xã hội, tham gia góp ý, phản biện vào 110 dự thảo văn bản... Về nội dung tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, toàn tỉnh tham gia được 10.633 lượt ý kiến, trong đó, góp ý đối với tổ chức là 7.792 lượt ý kiến và góp ý đối với cá nhân 2.841 lượt ý kiến. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm như: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; việc thu, chi các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; việc công khai kết luận thanh tra… Có thể khẳng định, công tác giám sát và phản biện xã hội đang trở thành những hoạt động thường xuyên, trọng tâm và đạt kết quả bước đầu của MTTQ từ tỉnh đến cấp cơ sở. Qua giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan chức năng ở các cấp trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Việc thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 3/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức hơn 30 kỳ gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2018, có 7/9 huyện, thành phố đã tổ chức đối thoại đột xuất, đối thoại chuyên đề với nhân dân. Các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương, thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên đã chỉ đạo 100% cấp xã tổ chức hội nghị đối thoại, đến nay có 83/137 xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân theo đúng tinh thần Quyết định số 55-QĐ/TU. Phát huy vai trò của MTTQ trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Trong những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, phù hợp với thực tiễn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề mới, phức tạp nảy sinh từ cơ sở mànhân dân quan tâm, bức xúc. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”. Kết quả, trong những năm gần đây (từ năm 2015 đến hết 2018), Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 28 tỷ đồng, tổ chức xây dựng được 883 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ giống, vốn cho hàng nghìn hộ nghèo phát triển sản xuất... qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện nay xuống còn 2,11%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy dân chủ và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Vai trò, trách nhiệm của MTTQ ở một số địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở chưa cụ thể, rõ nét; việc triển khai và thực hiện QCDC có lúc, có nơi vẫn còn hình thức; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở chưa quyết liệt, thường xuyên; việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ một số cơ sở chưa thường xuyên và thiếu sự chủ động. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp chưa thể hiện rõ nét, cơ chế chưa cụ thể. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng có nơi còn hình thức, hiệu quả thấp; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nơi còn để kéo dài, một số kiến nghị của cử tri chậm được giải quyết, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân; mối quan hệ và phương thức phối hợp giữa MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao...

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội trong thời gian tới, MTTQ các cấp tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực; đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời khuyến khích và nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Ba là, MTTQ các cấp thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại địa phương, góp phần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động gây rối, làm mất an ninh, trật tự ở cơ sở, làm hại đến lợi ích của nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của MTTQ các cấp.

Năm là, thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương và Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp có năng lực, trình độ và đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ.

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website