Phát huy vai trò và hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 26/03/2019  - Lượt xem: 586

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, thực hiện tốt Quy chế phối với chính quyền cùng cấp tham gia xây dựng pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp UBND tỉnh, Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Tham gia góp ý kiến hơn 30 dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, từng bước đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân .

Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng và tham mưu với Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024”. Phối hợp với Sở Tư pháp, kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh. Tổ chức hơn 1.800 hội nghị  tập huấn, tuyên truyền pháp luật hoặc gắn với các buổi sinh hoạt chuyên đề ở khu dân cư. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông;...

Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội, ngay từ quý IV năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, hiệp thương thống nhất với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây  dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung giám sát, phản biện xã hội; góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018. Kết quả, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức hơn 240 cuộc giám sát; nghiên cứu, xem xét hơn 400 văn bản của các cơ quan, tổ chức; phối hợp với HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ngành liên quan tổ chức 655 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 03 hội nghị phản biện xã hội về 06 dự thảo Quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, đã tổng hợp được nhiều ý kiến góp ý, phản biện có tính lý luận, thực tiễn cao, được các cơ quan soạn thảo đồng tình, tiếp thu.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền và thực hiện tốt các nội dung Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng với hơn 650 cuộc giám sát, đã phát hiện và kiến nghị gần 150 vụ, việc gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Triển khai Chương trình phối hợp về nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó các Tổ hòa giải đã tham gia hòa giải hơn 1.200 vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, với tỷ lệ hòa giải đạt tỷ lệ hơn 78,0%, qua đó góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.

Thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 3/2/2016 của BTV Tỉnh ủy về Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã phối hợp tham mưu và 9/9 đơn vị cấp huyện đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Trong đó thành phố Vĩnh Yên và huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo 100% cấp xã đã tổ chức đối thoại định kỳ và một số huyện như: Vĩnh Tường, Yên Lạc,… đã tổ chức đối thoại đột xuất, đối thoại chuyên đề với Nhân dân.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc tổ chức TXCT, tiếp công dân, giám sát và tham dự các kỳ họp của mỗi bên được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức hơn 450 cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với trên 40.000 lượt cử tri tham dự. MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã hướng mạnh hoạt động về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tập hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, định kỳ 3 tháng/lần phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết. Duy trì tốt việc tiếp công dân và tham gia tiếp công dân, tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân ở những địa phương có nhiều bức xúc, tiềm ẩn dễ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp 15 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 27 lượt đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, các đơn thư được phân loại, chuyển đến các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 Uỷ ban MTTQ các cấp tiếp tục mở rộng, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành thực hiện Hiến pháp, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đó tập trung vào những vấn đề xã hội bức xúc, được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm; phát huy vai trò nhân dân tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017; giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư. Giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 23/7/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Phát huy trí tuệ, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Định kỳ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, định kỳ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Phối hợp với Thường trực các huyện, thành uỷ chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở. Tham mưu với BTV Tỉnh uỷ về các nội dung, chương trình và tổ chức thành công Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tác giả: Nguyễn Xuân Viễn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 586

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website