Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII)

Ngày đăng: 10/10/2018  - Lượt xem: 136

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Nghị quyết T.Ư 4).

Với vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình địa bàn để chủ động trong công tác tham mưu giúp cấp ủy gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. UBKT các cấp đãtham mưu chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và kết luận đối với một số vụ việc điển hình đượcbáo chí, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm phản ảnh, nhất là về công tác cán bộ, quản lý đất đai...

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 4 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 8 đảng viên; đề nghị điều chuyển công tác khác đối với một số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, đã kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác cán bộ, gắn việc xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp có sai phạm với việc chỉ đạo cho thôi giữ chức vụ, điều chuyển công tác khác đối với cán bộ vi phạm kỷ luật, uy tín, tín nhiệm thấp, năng lực công tác yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng và tăng cường công tác phòng ngừa, răn đe đối với các biểu hiện vi phạm, kịp thời sàng lọc, thay thế đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, hạn chế về năng lực và thiếu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chứcĐảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại và thi hành kỷ luật đảng viên. Trong 7 tháng năm 2018, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức Đảng cấp dưới và 84 đảng viên; xem xét, giải quyết theo quy trình 6 đơn tố cáo; thi hành kỷ luật 50 đảng viên.

Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn chủ động bám sát, nắm chắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp dưới, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, làm rõ. Có nhiều đổi mới về phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, tuân thủ và thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, chú trọng nâng cao chất lượng, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đúng quy định đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm. T

hông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung và công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 nói riêng đã có tác dụng và hiệu quả rõ rệt trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời, tạo ra những chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, quản lý đất đai...

Kết quả của công tác kiểm tra, giám sát được dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao; đồng thời, góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chứcĐảng.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 trong thời gian tớiUBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnhquan tâm việc tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành T.Ư thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy giao.

Chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 nói riêng. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm cuối năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những vụ việc phức tạp, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành để chủ động tham mưu giúp cấp ủy thành lập các đoàn kiểm tra xem xét, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp với Ban Tổ chức của cấp ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân cần phải kiểm điểm để làm rõ những hạn chế, khuyết điểm (nếu có). Nắm chắc kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 ở các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý; theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, việc thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đổi mới, tăng cường công tác nắm bắt tình hình địa bàn, nắm sâu, nắm toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng cấp dưới, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện những biểu hiện vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu giúp cấp ủy xử lý những vụ, việc vi phạm, nhất là những vi phạm về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, công khai kết quả xử lý.

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT cấp dưới để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các tổ chức Đảng có hành vi bao che sai phạm, không xử lý hoặc xử lý không đúng tính chất và mức độ sai phạm của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo UBKT cấp dưới xem xét, giải quyết kịp thời những vụ việc, những vấn đề bức xúc trên địa bàn mà dư luận quan tâm...

Chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới tăng cường tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công khai kết quả xử lý khuyết điểm, vi phạm theo quy định để góp phần cảnh báo, răn đe, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tác giả: Hoàng Văn Hưng - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 136

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website