Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Sông Lô trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng: 09/10/2018  - Lượt xem: 136

Sông Lô là huyện miền núi, có tổng diện tích đất tự nhiên là 15.031,77ha với tổng dân số 98.316 người. Toàn huyện có 17 đơn vị hành chính (16 xã và 1 thị trấn), với gần 6 nghìn đảng viên sinh hoạt tại 46 chi, Đảng bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân đ­ược cải thiện; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội đư­ợc giữ vững; công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một khâu quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ; đồng thời, tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện.

Hàng năm, trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tập trung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra 143 tổ chức Đảng (trong đó: Huyện ủy kiểm tra 106 tổ chức, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 88 tổ chức). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo và thực hiện quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Giám sát 86 tổ chức Đảng (trong đó: Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát đối với 47 tổ chức Đảng). Nội dung giám sát chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy; việc thực hiện các quyết định, kết luận của cấp trên và cấp mình. Qua giám sát, về cơ bản các tổ chức Đảng đã chấp hành tốt các nội dung được giám sát.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng,cấp ủy, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao trong việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; đôn đốc, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch. UBKT các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy cấp mình tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

UBKT các cấp trong Đảng bộ đã chủ động kiểm tra 123 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 123 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 103 đảng viên, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm 20 đảng viên, đã xử lý kỷ luật 103 đảng viên. UBKT các cấp trong Đảng bộ kiểm tra 18 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra giúp tổ chức Đảng, đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy; khuyết điểm, vi phạm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa; đồng thời, xem xét xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

UBKT các cấp trong Đảng bộ đã giám sát chuyên đề đối với 190 lượt đảng viên; giám sát đối với 47 tổ chức Đảng. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời có biện pháp nhắc nhở những tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sửa chữa, khắc phục, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phư­­ơng.

Có được kết quả trên là do các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình, tích cực chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng chương trình đề ra; kịp thời quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến các tổ chức Đảng và đảng viên một cách sâu rộng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, UBKT các cấp đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng. Thường xuyên chủ động nắm tình hình, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cần tập trung lãnh đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức đầy đủ và chủ động thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát ở cấp mình, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng để cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp phải không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Chú trọng công tác giám sát, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm và giám sát việc khắc phục vi phạm, khuyết điểm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên. Quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Trần Công Ngôn - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 136

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website