Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 27/06/2018  - Lượt xem: 543

Người dân được bàn, quyết định dân chủ, được thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hàng ngày của nhân dân tại cơ sở, từ đó, chính quyền tổ chức thực hiện theo ý kiến của đa số nhân dân, có sự giám sát, kiểm tra của nhân dân… Đó là mục tiêu mà MTTQ hướng tới trong quá trình thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.
Ý kiến đóng góp của người dân xã Đồng Tĩnh (Tam Dương)
luôn được chính quyền cơ sở lắng nghe. 

Qua đó, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy; những việc nhân dân được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra được thực hiện thường xuyên hơn, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của chính quyền.

Để phát huy vai trò của tổ chức trong thực hiện QCDC ở cơ sở, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ trách nhiệm thông qua các hoạt động trực tiếp sinh hoạt, trao đổi và cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Trong đó, công tác giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện an sinh xã hội được MTTQ và các đoàn thể tăng cường.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức hơn 250 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Cùng với đó, MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị để ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri; tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đã có hơn 300 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; kiểm sát công tác thi hành án và tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của cơ quan công an được triển khai.

Cùng với hoạt động giám sát, tham gia giải quyết KNTC, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Với việc giám sát thực hiện quy QCDC cơ sở, nhân dân đã được bàn và quyết định cũng như tham gia kiểm tra, giám sát nhiều vấn đề như: Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Ngày vì người nghèo" và các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư; thành lập Ban Giám sát các công trình xây dựng do nhân dân đóng góp; bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo...

Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Dự toán, quyết toán ngân sách; giám sát xây dựng các công trình do nhân dân đóng góp, quản lý và sử dụng đất đai; giám sát thu, chi ngân sách địa phương và các khoản đóng góp của người dân, kết quả thanh, kiểm tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến tổ chức, công dân... từ đó, đã hạn chế được các khiếu nại, thắc mắc trong nhân dân.

Với vai trò của MTTQ các cấp trong việc tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Nhân dân được biết, được làm, được tham gia ý kiến và giám sát vào nhiều lĩnh vực , từ đó, tham gia quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của chính quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 543

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website