Tỉnh Vĩnh Phúc phát huy vai trò đại diện, bảo về quyền và lời ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

Ngày đăng: 31/05/2018  - Lượt xem: 307

Trong những năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tỉnh Vĩnh Phúc làm tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành pháp luật thông qua các hội nghị tập huấn; thông qua các Nhóm nòng cốt; các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ…

Trong năm 2017, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức hơn 80 hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật đến gần 10.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân ở cơ sở; tổ chức Hội nghị triển khai mô hình điểm của tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại huyện Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên. Đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước thông qua định kỳ tổ chức giao ban với các tổ chức xã hội; giao ban công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tổ chức gặp mặt, đón tiếp các vị chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, trí thức, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, đại diện nhân dân trên địa bàn,... để trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, tạo sự đồng thuận, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tham gia tổ chức tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đổi mới hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân. Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức hơn 250 cuộc giám sát; phối hợp tham gia hơn 200 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì  41 cuộc giám sát (trong đó tổ chức 21 lượt Đoàn giám sát tại cấp huyện, cấp xã; 20 cuộc giám sát bằng văn bản) về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) ở xã, phường, thị trấn; giám sát công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại của cấp huyện và cơ sở; giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo đối với UBND cấp huyện, cấp xã tại 09 huyện, thành, thị. Qua giám sát đã đánh giá đúng mức những ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó kiến nghị để các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, được đông đảo các tầng lớp nhân dân theo dõi và đồng tình ủng hộ.

Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị đối với dự thảo một số chính sách, chương trình, dự án án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Quốc hội, Chính phủ và HĐND, UBND các cấp, dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào văn kiện của Đảng, đặc biệt là đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013; Luật Đất đai sửa đổi; Bộ luật dân sự (sửa đổi) với gần 80.000 lượt ý kiến tham gia góp ý... Trong năm 2015, 2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức khảo sát, đánh giá về các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Khảo sát sự trải nghiệm và đánh giá của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện vào dự thảo Văn kiện đại hội đảng các cấp; Dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn năm 2030; Dự thảo Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021” và nhiều dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật khác. Năm 2017, MTTQ chủ trì tổ chức 02 hội nghị phản biện về dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Tham gia góp ý gần 40 dự thảo luật và dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh. Tổ chức Hội nghị Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về “Thực trạng và giải pháp năng cao chất lượng công tác, giám sát, phản biện xã hội”; Hội thảo khoa học về “Thực trạng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc”. Tổ chức khảo sát sự trải nghiệm và đánh giá của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại 12 thôn, thuộc 6 xã của 03 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh, đây là kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nghiên cứu, ban hành chính sách nhằm đổi mới, nâng cao công tác Mặt trận, đảm bảo quyền, lợi ích của nhân dân…

Thực hiện Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở đã phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả các hoạt động lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý, bàn bạc và quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân... Năm 2017, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ với đã tổ chức hơn 360 cuộc giám sát, có 1.145 ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền về các lĩnh vực như: quy trình, tiến độ thi công, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn; việc thực hiện quy ước, hương ước ở thôn, tổ dân phố; việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ vận động trong nhân dân; các Tổ hòa giải đã tham gia giải quyết, hòa giải hơn 1.200 vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, với tỷ lệ hòa giải thành  đạt gần 75%… Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư  khiếu nại tố cáo của công dân, qua đó góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở, được các tầng tầng lớp nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là bảo vệ, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân là một nhiệm vụ rất khó khăn, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như:

- Chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ còn thấp, chưa đáp ứng mong đợi và những đòi hỏi của nhân dân do phạm vi giám sát, phản biện xã hội của MTTQ rất rộng, yêu cầu trình độ chuyên môn sâu trong khi kỹ năng giám sát, phản biện xã hội và điều kiện vật chất ở một số đơn vị, nhất là cấp xã còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ của Mặt trận và đoàn thể còn nhiều hạn chế về trình độ và năng lực công tác. Kinh phí dành cho hoạt động này còn ít, nhất là cấp huyện và cơ sở hầu như chưa được quan tâm bố trí ngân sách hàng năm.

- Việc nắm bắt các chủ trương, chính sách mới chưa kịp thời, hiểu chưa cặn kẽ nên việc tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội còn gặp khó khăn, bởi vậy chưa thể hiện được vị thế, vai trò của MTTQ trong việc đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân; chưa huy động và phát huy được vai trò chủ động giám sát của nhân dân, nhiều nơi MTTQ còn né tránh, ngại va chạm nên hiệu quả giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế, chưa đáp ứng được những vấn đề mà người dân quan tâm. Hoạt động phản biện xã hội, hầu hết ở cấp huyện và cơ sở chủ yếu mới chỉ là góp ý kiến, kiến nghị về chủ trương, chính sách, chưa đưa ra được nhiều ý kiến ở mức độ chuyên sâu và kiến nghị xác đáng...

- Quyền lực của nhân dân chưa được thể hiện đúng và đầy đủ thông qua hoạt động giám sát của MTTQ; công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp với chính quyền cùng cấp trong việc triển khai một số nội dung hoạt động có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ. Bên cạnh đó, chưa có những quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết, trả lời những phát hiện, kiến nghị của MTTQ và các điều kiện cần thiết cho hoạt động giám sát của MTTQ; việc theo dõi thực hiện sau giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao do một số nơi chưa quan tâm thực hiện ý kiến kiến nghị của MTTQ và thông báo cho MTTQ biết…

Để thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, trong thời gian tới MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự phối hợp của chính quyền đối với hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bằng chủ trương, nghị quyết lãnh đạo hàng năm; định kỳ Thường trực cấp ủy nghe MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ để có định hướng chỉ đạo kịp thời. Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng ngành... để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đoàn kết, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Tăng cường vận động nhân dân chấp hành, thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội.

Hai là, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp và quyền làm chủ thông qua các cơ quan đại diện của mình. Đổi mới tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng; tập hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở, theo đúng thẩm quyền, phân cấp để tạo niềm tin cho Nhân dân.

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hòa giải ở cơ sở. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, đa dạng hóa các hình thức, cơ chế thích hợp để huy động trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý, bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của mình đối với các dự thảo văn bản của Đảng và chính quyền, về những vấn đề lớn của địa phương, của tỉnh và của đất nước. Định kỳ hàng năm, tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với Nhân dân ở nhiều đối tượng khác nhau, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư (theo Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) để trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân. Triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc lựa chọn các nội dung giám sát và phản biện xã hội phải đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và điều kiện thực tế ở mỗi cấp, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đông đảo người dân quan tâm, trong đó cần có sự phân công, phối hợp giữa MTTQ với HĐND và các đoàn thể cùng cấp để tránh chồng chéo. Định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm nhân rộng các cách làm tốt, rút kinh nghiệm cách làm chưa hiệu quả, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, thiết thực. Tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Bốn là, các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt vai trò vừa là thành viên, vừa là tổ chức lãnh đạo Mặt trận. Tăng cường vận động những cá nhân tiêu biểu, người có uy tín và năng lực trong xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung.

Năm là, đề nghị cấp ủy quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; Thường xuyên kiện toàn tổ chức, lựa chọn, bố trí những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, có uy tín và trình độ chuyên môn vững vàng hoạt động chuyên trách ở cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, khắc phục những bất cập hiện nay trong việc bố trí cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò, huy động trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn, các vị nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia, những người đã tham gia lãnh đạo, quản lý tham gia các hoạt động của MTTQ. Tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị./.

Tác giả: Nguyễn Xuân Viễn - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 307

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website