Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia góp ý Luật Tố cáo (sửa đổi)

Ngày đăng: 03/04/2018  - Lượt xem: 592

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản số 19/ĐĐQH-VP ngày 19/3/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Qua nghiên cứu, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia một số ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết ban hành dự án Luật

Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) gồm 9 chương, 68 điều, bổ sung thêm 1 chương và 18 điều so với Luật Tố cáo trước đây; nội dung dự thảo có nhiều đổi mới, phạm vị được mở rộng, bổ sung nhiều nội dung quan trọng về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo; hình thức tố cáo; điều kiện thụ lý tố cáo; thời hiệu tố cáo, thời hạn giải quyết tố cáo; trách nhiệm của người giải quyết tố cáo; rút tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quản lý công tác giải quyết tố cáo…. Bảo đảm cụ thể hóa được quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo hiện hành, có tác động lớn đến công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Về rút tố cáo (Điều 33). Tại khoản 1 dự thảo quy định “1. Người tố cáo có thể rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi cơ quan có thẩm quyền ra kết luận nội dung tố cáo.”

Quy định thời điểm người tố cáo rút tố cáo “trước khi cơ quan có thẩm quyền ra kết luận nội dung tố cáo” như dự thảo còn chưa chặt chẽ, bởi trong quá trình xác minh, giải quyết nội dung tố cáo, người tố cáo có thể phát hiện ra nội dung mình tố cáo không đúng sự thật hoặc có sự thỏa thuận, thương lượng giữa người bị tố cáo và người tố cáo nên “rút tố cáo”, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết của cơ quan giải quyết tố cáo. Bởi vậy đề nghị nghiên cứu quy định rút tố cáo ở giai đoạn khi cơ quan làm việc với người xác minh nội dung tố cáo (khoản 2, Điều 28).

3. Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo (Chương VII)

Dự thảo gồm 03 điều (điều 61, 61, 62) quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo và trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết tố cáo, giảm 01 điều so với Luật Tố cáo hiện hiện hành, đó là Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật về tố cáo được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Tiếp công dân… Bởi vậy để phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân và giám sát các cơ quan thi hành pháp luật về tố cáo và giải quyết tổ cáo, đề nghị cơ quan soạn thảo giữ nguyên nội dung điều 44 của Luật Tố cáo hiện hành và đưa vào nội dung chương VII, cụ thể là:

“Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận động viên nhân dân, hội viên của mình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về tố cáo; giám sát việc thi hành pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; khi nhận được tố cáo thì nghiên cứu, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

3. Tố cáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận chuyển đến phải được người giải quyết tố cáo xem xét, giải quyết và trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định xử lý, phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết đó thì tổ chức đã chuyển đơn có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo xem xét, giải quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm trả lời kiến nghị đó trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định xử lý.”

 

Tác giả: Lê Minh Tiến - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 592

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Xem tất cả »


Liên kết website