Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tham gia Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền

Ngày đăng: 06/02/2018  - Lượt xem: 775

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp, được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được củng cố, kiện toàn và luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành pháp luật gắn với việc triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động với những mô hình sáng tạo, thiết thực. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức hơn 80 hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật đến gần 10.000 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân ở cơ sở; tổ chức Hội nghị triển khai mô hình điểm của tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại huyện Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên; 100% các huyện, thành, thị đã xây dựng được 02 đơn vị chỉ đạo điểm. Chỉ đạo xây dựng 02 mô hình điểm về bảo vệ môi trường của Trung ương ở thôn Vân Giữa, xã Vân Hội (huyện Tam Dương) và thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích (huyện Lập Thạch).

Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức hơn 250 cuộc giám sát, phối hợp với HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ngành liên quan tổ chức hơn 200 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Vĩnh Quang. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) ở xã, phường, thị trấn; giám sát công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của cấp huyện và cơ sở; giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC đối với UBND cấp huyện, cấp xã tại 09 huyện, thành, thị. Xây dựng dự thảo nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tổ chức 02 hội nghị phản biện xã hội về “Dự thảo các văn bản sửa đổi Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố” và “Dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020” và tham gia góp ý vào hơn 30 dự thảo luật, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó đã tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý... ở các cấp, trên nhiều lĩnh vực, được các cơ quan soạn thảo đồng tình, tiếp thu.

Hoạt động phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các cấp, các ngành trong tỉnh về công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong đó, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp công tác số 01/QC/TTHĐND-UBND-ĐĐBQH-UBMTTQVN  quy định chế độ phối hợp trong hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, văn bản qui phạm pháp luật của tỉnh, hoạt động TXCT, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát, thực hiện yêu cầu kiến nghị sau giám sát và cử đại diện tham dự các kỳ họp của mỗi bên. Kết quả, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND cùng cấp tổ chức hơn 350 hội nghị để ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với hơn 40.000 lượt cử tri, có gần 1.800 lượt ý kiến, kiến nghị phản ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp, được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải quyết; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư  khiếu nại tố cáo của công dân.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp năng cao chất lượng công tác, giám sát, phản biện xã hội” và Hội thảo khoa học về “Thực trạng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc”. Tổ chức khảo sát sự trải nghiệm và đánh giá của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại 12 thôn, thuộc 6 xã của 03 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh, đây là kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nghiên cứu, ban hành chính sách  nhằm đổi mới, nâng cao công tác Mặt trận, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Thực hiện Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ủy ban MTTQ cấp cơ sở đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý, bàn bạc của Nhân dân, thực hiện công khai các chính sách phát triển KT-XH của địa phương; hướng dẫn, tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đảm bảo theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân thông qua Ban TTND, Ban GSĐTCĐ với hơn 360 cuộc giám sát, có 1.145 ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị thi công; tham gia giải quyết, hòa giải hơn 1.200 vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, với tỷ lệ hòa giải thành đạt gần 75%… Phối hợp với chính quyền tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và tham gia tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Nhìn chung, năm 2017, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; tập hợp, phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh gắn với củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tác giả: Nguyễn Xuân Viễn - Nguồn: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 775

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website