Mặt trận Tổ quốc các cấp với hoạt động Phản biện xã hội

Ngày đăng: 01/11/2017  - Lượt xem: 1317

Xác định nội dung triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, thể hiện vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, bởi vậy, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của Quyết định 217, 218; những nội dung mới về giám sát, phản biện xã hội được bổ sung trong Luật MTTQ Việt Nam năm 2015… đến đảng viên, cán bộ và nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.   

Chính vì vậy, trong thời gian qua Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực sự phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị đối với dự thảo một số chính sách, chương trình, dự án án luật, pháp lệnh và các văn bản QPPL của Quốc hội, Chính phủ và HĐND, UBND các cấp, dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá về các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Khảo sát sự trải nghiệm và đánh giá của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn năm 2030. Tổ chức góp ý, phản biện về một số dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Tiếp cận thông tin, Luật về hội, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị quyết liên tịch về tiếp xúc cử tri, Nghị quyết liên tịch quy định về các hình thức giám sát và phản biện xã hội, Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh...;tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 và nhiều chương trình, đề án phát triển KT-XH của địa phương liên quan đến quyền và lợi ích của công dân; dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; căn cứ thủ tục, quy trình  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo đề nghị của các cơ quan liên quan; tham gia góp ý gần 40 dự thảo luật và dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh;tổ chức Hội nghị Tọa đàm lấy ý kiến trao đổi kinh nghiệm của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị; đại diện một số Chủ tịch MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận về thực trạng và giải pháp năng cao chất lượng công tác, giám sát, phản biện xã hội. Qua đó đã khẳng định những kết quả đã đạt được, làm rõ những vấn đề về lý luận, thực tiễn về vai trò của MTTQ các cấp trong việc tổ chức các cuộc giám sát, phản  biện xã hội. Pháp huy vai trò cấp ủy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GS, phản biện xã hội của MTTQ các cấp...

Nhìn chung, các nội dung phản biện xã hội của MTTQ đã thu hút sự quan tâm và phối hợp tham gia của các tổ chức, cơ quan liên quan; tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý... trên nhiều lĩnh vực. Nhiều ý kiến góp ý, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  đã được các cơ quan  soạn thảo đồng tình, tiếp thu, là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp nghiên cứu, có thêm cơ sở, căn cứ để ban hành các quyết định phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tiễn của địa phương và đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện, công tác phản biện xã hội của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. MTTQ ở nhiều nơi còn lúng túng, chưa chủ động tham mưu với Thường trực cấp ủy để lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch phản biện hàng năm do phạm vi phản biện xã hội rộng, yêu cầu cao trong khi kỹ năng phản biện xã hội và điều kiện vật chất ở một số đơn vị, nhất là cấp xã còn hạn chế; việc nắm bắt các chủ trương, chính sách mới chưa kịp thời, hiểu chưa cặn kẽ nên việc tham gia phản biện xã hội còn gặp khó khăn. Một số nơi cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phản biện xã hội của MTTQ (thông qua banh hành chủ trương lãnh đạo và nghe báo cáo, giao ban định kỳ…) làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác phản biện xã hội. Việc theo dõi thực hiện sau phản biện xã hội hiệu quả chưa cao do một số nơi chưa quan tâm thực hiện ý kiến kiến nghị của MTTQ, bên cạnh đó chưa có quy trình mẫu biểu để tổng hợp phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp với chính quyền cùng cấp trong hoạt động phản biện xã hội có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ; kinh phí dành cho hoạt động này còn ít, nhất là cấp huyện và cơ sở hầu như chưa được quan tâm bố trí ngân sách hàng năm. Hoạt động phản biện xã hội, hầu hết ở cấp huyện và cơ sở chủ yếu mới chỉ là góp ý kiến, kiến nghị về chủ trương, chính sách, chưa đưa ra được nhiều ý kiến ở mức độ chuyên sâu; một số nơi còn né tránh, ngại va chạm nên công tác phản biện, góp ý còn hình thức...

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến các đoàn viên, hội viên về Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Việc thực hiện phản biện xã hội phải gắn với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Hai là, đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt vai trò vừa là thành viên, vừa là tổ chức lãnh đạo Mặt trận. Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung. Cần sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh, trong đó UBND tỉnh cần quy định giao dự toán ngân sách chi cho hoạt động giám sát phản biện xã hội hàng năm để MTTQ ở cả 3 cấp chủ động kinh phí.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp trong tổ chức Mặt trận các cấp và giữa tổ chức Mặt trận với tổ chức Đảng và chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực thi các chính sách pháp luật ở địa phương và trong công tác phản biện xã hội, để tránh chồng chéo. Cần có cơ chế cụ thể trong việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân và các kiến nghị, phản ánh của Mặt trận theo quy định của pháp luật.

Ba là, việc tổ chức thực hiện phản biện xã hội cần có lộ trình thích hợp, phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và điều kiện thực tế ở mỗi cấp. Định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm nhân rộng cách làm hay, rút kinh nghiệm cách làm chưa hiệu quả, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, thiết thực.

Bốn là, tiếp tục tổ chức tập huấn và hướng dẫn về công tác phản biện xã hội cho cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh. Thường xuyên kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân và Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ góp ý, phản biện xã hội của mình đối với việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật và hoạt động của các cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.

Năm là, trong quá trình tổ chức các hoạt động phản biện xã hội, cần phát huy vai trò, huy động trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, các vị nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia, những người đã tham gia lãnh đạo, quản lý liên quan đến nội dung cần phản biện xã hội. Quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng tổng hợp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phản biện xã hội. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là ở cơ sở, ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư.

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng, là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy vị thế, vai trò của mình triển khai có hiệu quả hoạt động phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương./.

Tác giả: Nguyễn Xuân Viễn - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1317

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »


Liên kết website