Vĩnh Phúc: Thận trọng, dân chủ, công khai tinh giản biên chế

Ngày đăng: 13/09/2017  - Lượt xem: 495

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, sau gần 1 năm triển khai Đề án 01 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 đã có kết quả bước đầu, quan trọng.

Các cấp, các ngành, địa phương đã vào cuộc với sự quyết liệt nhưng thận trọng, đảm bảo dân chủ, công khai và thống nhất của cả hệ thống chính trị, thực hiện các nhiệm vụ đề ra..

 

Tinh giảm biên chế giúp bộ máy nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc hiệu quả hơn và có tính chuyên nghiệp cao.

Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thể hiện sự quyết tâm, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết của việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được nâng lên rõ rệt và được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng thuận cao vì mục tiêu giảm đầu mối, giảm bộ máy chồng chéo, giảm số người làm việc trong các cơ quan Nhà nước, giảm cán bộ bán chuyên, đặc biệt là cán bộ cơ sở, giảm chi ngân sách; nâng cao chất lượng cán bộ, bộ máy cơ quan Nhà nước thực hiện hiệu quả hơn…

Ngay sau khi ban hành Đề án 01, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt đề án với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thống nhất nhận thức và tích cực thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo hướng tinh gọn bộ máy, tránh cồng kềnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.Với tinh thần quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, không duy ý chí, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất.

Đến nay, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn. Toàn tỉnh đã giảm 7 phòng, ban tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; giảm 9 đơn vị chuyên trách tham mưu giúp việc cho cấp ủy cấp huyện. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã giảm 1 chi cục; giảm 27 phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành; giảm 1 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện. Sắp xếp giảm 17 đơn vị sự nghiệp công lập…

Cùng với việc sắp xếp lại bộ máy, các cấp, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là việc làm không chỉ loại khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra mà còn xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tỉnh cũng chủ trương giao tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập, một số cơ quan, đơn vị giảm hưởng lương từ ngân sách do chuyển đổi sang mô hình tự chủ tài chính, cổ phần hóa. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 1.388 biên chế; trong đó, cắt giảm 59 chỉ tiêu biên chế công chức các cơ quan hành chính; tinh giản biên chế 179 người (11 công chức cấp tỉnh, cấp huyện; 39 cán bộ, công chức cấp xã; 127 viên chức; 2 nhân viên hợp đồng theo NĐ số 68/CP), bố trí nghỉ hưu đúng tuổi 1.043 người, thôi việc 107 người.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã; kiêm nhiệm và khoán đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôi chi trả phụ cấp thường xuyên đối với các vị trí là trưởng, phó các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, cả tỉnh có 18.700 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Dự kiến, sau khi thực hiện tinh giản sẽ còn hơn 8.000 người, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, bảo đảm ổn định cuộc sống, để cán bộ cấp xã gắn bó hơn với nghề.

Theo báo cáo tiến độ, một số đơn vị triển khai tốt Đề án 01 về sắp xếp như: Thị xã Phúc Yên đã hoàn thành sáp nhập, giải thể 8 đơn vị thành 4 đơn vị trực thuộc; Sở Văn hóa, TT&DL đã sáp nhập và giải thể 9 đơn vị trực thuộc thành 4 đơn vị; Sở Giao thông vận tải đã giải thể, tổ chức lại theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cổ phần hóa…8 đơn vị trực thuộc; Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành 8 nhiệm vụ, đó là: Sáp nhập 2 đơn vị, giải thể 2 đơn vị chuyên môn thuộc sở, giảm 4 trường THPT, chuyển 7 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề về cấp huyện quản lý và 1 trường mầm non về thành phố Vĩnh Yên quản lý.

Tuy nhiên, do đang trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, nhất là với các đơn vị giảm nhiều đầu mối, đối với số lãnh đạo cấp phòng cần có thời gian để bố trí, sắp xếp cho phù hợp để vừa đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đảm bảo phù hợp về số lượng, cơ cấu cán bộ; quan tâm đối tượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển tốt.

Việc triển khai Đề án 01 tác động đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều vị trí việc làm; trong khi đó, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, công tác tư tưởng đối với người lao động chưa thực sự được chú trọng, dẫn đến khi triển khai Đề án 01, một số cán bộ công chức, viên chức, người lao động hiểu chưa đầy đủ, thậm chí hiểu lầm, chưa tạo được sự đồng thuận, dẫn đến một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phản ứng tiêu cực, cá biệt còn gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí với những nội dung không đầy đủ, không có cơ sở, thiếu tính xây dựng. Từ đó, tạo dư luận không tốt, dẫn đến một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoang mang, ảnh hưởng đến chất lượng công việc của một số đơn vị…

Để khắc phục những khó khăn phát sinh trong thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả hơn Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

-Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Đề án 01; khuyến khích các cơ quan, đơn vị ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo Đề án, sáp nhập thêm các phòng, ban theo hướng 1 phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án;

- Nghiên cứu ban hành hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sáp nhập tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị;

- Có cơ chế tài chính và chính sách đặc thù của tỉnh để hỗ trợ cho việc thực hiện tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội, sẽ thực hiện theo hướng khoán kinh phí và đặt hàng công việc, không phân theo biên chế;

- Xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, chính sách thu hút người tài, chính sách cán bộ nữ, cán bộ trẻ…;

-Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai thực hiện đề án ở các cơ quan, đơn vị;

- Kịp thời phê bình nhắc nhở tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu đối với các đơn vị chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đúng tinh thần của Đề án 01 và sẽ tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án 01 vào cuối năm nay.

Kết quả bước đầu của việc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thời gian tới cần sự chủ động hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để tỉnh ta thực hiện thành công yêu cầu Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Việt An - Nguồn: Báo Doanh Nhân - Số lần được xem: 495

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website