Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày đăng: 22/11/2016  - Lượt xem: 943

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2014 - 2019, nhằm nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh về việc đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị Hội đồng tư vấn góp ý vào dự thảo “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị  tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021”. Ảnh: Hoàng Hưng

Công tác tham gia xây dựng pháp luật và vận động nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật của Mặt trận tiếp tục có nhiều chuyển biến. MTTQ các cấp đã tham gia góp ý vào khoảng gần 20 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, như: Luật về Hội, Luật Luật sư, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Cư trú, Luật Công chứng, Luật Trưng cầu dân ý, Luật Bình đẳng giới, Luật Đặc xá, Bộ luật Thi hành án, Luật Thuế thu nhập cá nhân…, đặc biệt, MTTQ các cấp đã tích cực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch với chính quyền  cùng cấp, nhằm thể chế hoá các quy định của pháp luật về vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp tham gia quản lý chính quyền. Sự tham gia của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật và vận động nhân dân tham gia xây dựng pháp luật đã góp phần làm cho các văn bản pháp luật được thông qua ngày càng sát với thực tiễn và có tính khả thi hơn.

Song song với việc tham gia xây dựng pháp luật, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp để tập trung tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại cộng đồng dân cư, đến từng thôn, làng, bản, tổ dân phố và tới hộ gia đình; nhất là phối hợp thực hiện tốt Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư, tuyên truyền hiến pháp năm 2013, Luật bầu cử Quốc hội, luật bầu cử Hội đồng nhân dân, luật MTTQ Việt Nam. Hoạt động tuyên truyền pháp luật của Mặt trận đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày một thiết thực, hiệu quả.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham gia tích cực thông qua các bước hiệp thương, những người ứng cử đại biểu Quốc hội và  đại  biểu  hội  đồng  nhân dân do MTTQ Việt Nam lựa chọn, giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, đảm bảo được cơ cấu, thành phần đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai. Qua các hội nghị hiệp thương, MTTQ đã lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử ở tất cả đơn vị bầu cử trong cả tỉnh (số lượng người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử đều nhiều hơn số đại biểu được bầu theo quy định). Kết quả bầu cử đưọc 6 đại biểu quốc hội, 50 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 320 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, 3588 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã đều đảm bảo cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn đại biểu hội đồng nhân dân.

Công tác giám sát hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước và vận động nhân dân tham gia giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục được duy trì, củng cố, thông qua nhiều hình thức, như: củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; qua công tác tiếp dân và giám sát chính quyền xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; qua việc tham gia các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp xã, các buổi tiếp xúc cử tri để giám sát hoạt động của chính quyền, đại biểu Hội đồng nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Ngoài việc tiếp tục chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định mới của Luật Thanh tra và Nghị định 99/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã có trách nhiệm cử đại diện tham gia Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, xác nhận các báo cáo kết quả giám sát, các kiến nghị về kết quả giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Công tác Mặt trận có trách nhiệm giới thiệu nhân sự và Trưởng Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn tổ chức Hội nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình để bầu thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng... Năm 2016, hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành giám sát được 838 cuộc, nội dung giám sát được tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực, như: theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư và các nhà thầu trong đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; theo dõi, phát hiện tác động tiêu cực của dự án.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  được Ủy ban MTTQ các cấp triển khai có hiệu quả thông qua việc chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp để phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ dưới nhiều hình thức rất đa dạng, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng; vận động nhân dân hiểu và thực hiện tốt từng nội dung của Quy chế dân chủ, nhất là phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện những quy định chính quyền về thủ tục hành chính giải quyết các công việc có liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân, như: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và hoạt động của chính quyền; các chủ trương cho vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, thường xuyên thông báo cho nhân dân biết những công việc trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; kết quả giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp và đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ở địa phương.

Hoạt động của Ban Công tác Mặt trận trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cũng được khẳng định. Ban Công tác Mặt trận có nhiệm vụ tham gia phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trong việc xây dựng cộng đồng dân cư. Dưới sự lãnh đạo của Bí thư Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận đóng vai trò là nòng cốt trong việc phối hợp với Trưởng thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bàn bạc, xây dựng, góp ý vào các bản Dự thảo hương ước, quy ước làng văn hoá ở từng khu dân cư trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mặt trận cơ sở còn tham gia phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư như: tổ an ninh nhân dân, tổ bảo vệ sản xuất, tổ hoà giải nhân dân...

Công tác tham gia tuyển chọn Thẩm phán Toà án và Kiểm sát viên Viện kiểm sát được MTTQ các cấp duy trì và thực hiện tốt chức năng lựa chọn, giới thiệu người để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu làm Hội thẩm Toà án nhân dân cùng cấp; đảm bảo đội ngũ Hội thẩm Toà án nhân dân từng cấp đủ về số lượng và cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Sự tham gia đầy đủ và có hiệu quả của MTTQ các cấp trong công tác tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên và giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân đã góp phần quan trọng để cùng với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước bổ nhiệm được đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên và Hội thẩm Toà án nhân dân có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để đáp ứng được yêu cầu hoạt động của các cơ quan tư pháp trong giai đoạn mới.

Công tác tiếp dân, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực, MTTQ tỉnh bố trí phòng tiếp dân và phân công thường trực tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần. Năm 2016, MTTQ các cấp trong tỉnh nhận 876 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, riêng MTTQ tỉnh nhận 46 đơn thư. Mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, khi gửi đến MTTQ đều được nghiên cứu, phân loại và chuyển đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Các ý kiến phản hồi từ cơ quan Nhà nước đều được Ủy ban MTTQ các cấp thông báo kịp thời cho người khiếu nại, tố cáo.

Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với Nhà nước tại các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp ngày càng chú trọng và không ngừng nâng cao về chất lượng. Nhiều vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân đã được MTTQ phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đã đáp ứng được một bước sự mong mỏi của nhân dân; được Đảng, chính quyền và nhân dân hoan nghênh, ủng hộ và ghi nhận.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đuợc duy trì thuờng xuyên và góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mỗi ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng chính quyền ở nhiều nơi còn yếu, chưa thường xuyên và còn thiếu sự chủ động. Ở nhiều địa phương, MTTQ vẫn chưa có nhiều giải pháp để huy động được đại đa số các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó, ở nhiều địa phương, công tác giám sát của MTTQ đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên vẫn là một khâu yếu, chưa có nhiều chuyển biến và nhiều nơi, hoạt động này còn mang tính hình thức.

Để thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần tập trung đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước quy định về nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tác giả: Nguyễn Văn Binh - UVTT, Trưởng ban Dân chủ pháp luật - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 943

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website