MTTQ các cấp huyện Tam Đảo phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Ngày đăng: 07/11/2016  - Lượt xem: 1077

Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Tam Đảo đã tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc giám sát và phản biện xã hội, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, MTTQ các cấp huyện Tam Đảo đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TƯ về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TƯ về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” cho các thành viên MTTQ, đến Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tham gia giám sát tại cơ sở và thông qua các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng...

MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND các cấp, thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa các đại biểu dân cử với cử tri như: tổ chức tiếp xúc luân phiên trên địa bàn, chia ra nhiều cụm để tiếp xúc trực tiếp với cử tri ở thôn, tăng cường đối thoại; mời lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị có liên quan trực tiếp tới vấn đề bức xúc nhân dân; quan tâm đối thoại, giải trình. Chủ động tổ chức và phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp tổ chức trên 20 cuộc giám sát những nội dung liên quan trực tiếp tới thực hiện pháp luật của Nhà nước và những vấn đề được nhân dân quan tâm như: việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát công tác quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”; giám sát hoạt động của Hội thẩm tòa án nhân dân; hoạt động của HĐND các xã, thị trấn; tổng kiểm tra đợt rà soát chính sách đối với người có công; hoạt động của Ban quản lý khu danh thắng Tây thiên; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Nhìn chung, qua các buổi phối hợp giám sát, MTTQ các cấp huyện Tam Đảo đã tập hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân về những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, đồng thời nắm tình hình phản hồi với cơ quan có thẩm quyền và giám sát việc cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tham gia giải quyết, góp phần chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức thiếu sự quan tâm, sâu sát, thiếu nhiệt huyết với dân và hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, MTTQ các cấp đã tổng hợp được hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đồng thời nêu cao ý thức, trách nhiệm trong giám sát việc tiếp thu và giải quyết của chính quyền, các cơ quan chức năng có thẩm quyền để phản hồi lại với nhân dân. Công tác tiếp dân và phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; giám sát việc giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và HĐND và thủ tục làm hồ sơ ứng cử; giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát việc lập danh sách cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử; việc xóa tên người trong danh sách ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; giám sát việc vận động bầu cử, việc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử vận động bầu cử; giám sát trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Thông qua hoạt động giám sát đã góp phần để cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện thường xuyên quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập trung chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, cấp phát tài liệu cho các thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; thường xuyên phối hợp với chính quyền rà soát, kiện toàn tổ chức Tổ hòa giải ở cơ sở; đến nay có 104 Tổ hòa giải, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đặt các hòm thư để tiếp nhận đơn thư và ý kiến phản ánh của nhân dân về các lĩnh vực; việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và tình hình ở địa phương, đơn vị; kịp thời tổng hợp phản ánh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ủng hộ.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu, được MTTQ cấp xã thực hiện đảm bảo đúng quy trình và đạt hiệu quả tốt. Thông qua việc lấy ý kiến tín nhiệm đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước, quy ước của thôn; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; kịp thời phát hiện những sai phạm, phòng ngừa hiện tượng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên đã được triển khai thực hiện thông qua việc tham gia xây dựng, góp ý kiến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, đề án của HĐND, UBND các cấp; tổ chức hội nghị, tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự (sửa đổi)... MTTQ đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của người dân phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của MTTQ huyện Tam Đảo còn gặp một số khó khăn, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi trong giám sát chưa thực sự hiệu quả, tính phản biện chưa rõ, chủ yếu vẫn là tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, nhân dân.

Để MTTQ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; thực hiện kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; làm tốt việc công khai, minh bạch thông tin, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế quản lý tài sản công; tạo điều kiện để nhân dân và MTTQ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với chính sách, pháp luật và hoạt động của các cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngữ cán bộ Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận nhất là Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư trên địa bàn huyện Tam Đảo./.

Tác giả: Triệu Ngọc Đĩnh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Tam Đảo - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 1077

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Xem tất cả »


Liên kết website