Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Ngày đăng: 07/11/2016  - Lượt xem: 976

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh thi hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Năm 2015, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên đã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với các chương trình phát triển kinh-tế xã hội của địa phương, tổ chức trên 200 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về tình hình biển, đảo; quán triệt và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Hoà giải ở cơ sở và Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến Hội đồng tư vấn, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các hội nghị, bản tin của MTTQ và các ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng… góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, kiềm chế và giảm đáng kể những hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư. Xây dựng mô hình điển hình, có hiệu quả thiết thực tại khu dân cư, tiêu biểu là MTTQ thành lập 83 “Nhóm nòng cốt” để tuyên truyền, duy trì kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã trong tỉnh. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, Hội LHPN đẩy mạnh mô hình “Nhóm  nhỏ cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch  hoá gia đình - tăng thu nhập”; Hội Nông dân xây dựng chi hội nông dân không có TNXH, Tỉnh đoàn xây dựng công trình “Ngọn đèn thắp sáng đường làng”… ngày càng được nhân rộng, tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, MTTQ các cấp đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc thi tìm hiểu Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật Việt Nam”.

Thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, tích cực động viên Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố Tổ hoà giải ở các khu dân cư, tham gia giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động hoà giải ở cơ sở, tham gia hoà giải theo quy định của pháp luật, đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn, hoạt động dần đi vào nền nếp, bước đầu giải quyết được những mâu thuẫn mới phát sinh trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp, các cơ quan chức năng hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì. Tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận xây dựng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt, phối hợp với Tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố tham gia hòa giải các vụ việc, những mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân ngay tại địa bàn dân cư. Phối hợp với chính quyền hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Tổ hoà giải ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận đã tham mưu với Chi bộ hiệp thương, giới thiệu những người có tâm huyết, am hiểu pháp luật, có uy tín đối với Nhân dân để bầu Tổ hòa giải theo quy định tại Điều 7 của Luật Hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, quán triệt các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở, kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở về kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho đội ngũ hòa giải viên, bởi vậy, khi tham gia hoạt động hoà giải, các thành viên Tổ hòa giải đã phát huy được kiến thức, kỹ năng vận động, uy tín của mình để vận dụng các phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, để phân tích, hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận và đi đến tự giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Qua tổng hợp báo cáo của Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị, đến nay toàn tỉnh có 1.427 Tổ hòa giải với 8.912 hòa giải viên, trung bình mỗi Tổ hòa giải có 06 vị hòa giải viên. Các tổ hòa giải được thành lập theo đúng trình tự, thủ tục quy định, được trang bị tài liệu cơ bàn để nghiên cứu, áp dụng và tuyên truyền, các hoạt động đều có sổ sách ghi chép, lưu trữ và bảo quản theo đúng quy định. Trong năm qua, các Tổ hòa giải đã thụ lý 2.269 vụ, hòa giải thành là 1.676 vụ (74%) chủ yếu trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai. Trong công tác hòa giải, các Tổ hòa giải luôn linh động, sáng tạo lồng ghép với các hội nghị, các buổi sinh hoạt cộng đồng, sơ kết, tổng kết các tổ chức hội, đoàn thể, đặc biệt là đã vận dụng, phát huy tốt uy tín của các vị già làng, trưởng bản trong đồng bào các DTTS, chức sắc, chức việc trong đồng bào có đạo, những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư… Đồng thời, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các Tổ hòa giải ở cơ sở để kiến nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp tạo điều kiện, quan tâm đến hoạt động của Tổ hoà giải ở khu dân cư. Thực tế đã cho thấy ở những địa phương, cơ sở có sự quan tâm của chính quyền đối với công tác hoà giải thì nơi đó hoạt động hoà giải thực sự phát huy hiệu quả thiết thực, từ đó, đã giữ gìn đoàn kết, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: sự phối hợp giữa MTTQ, chính quyền và các ngành liên quan trong quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, chưa thực hiện tốt chế độ thống kê, kiểm tra, báo cáo, theo dõi sự biến động về tổ chức hòa giải ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải thường kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác. Một số nơi, Tổ hòa giải chưa tham gia kịp thời hòa giải các tranh chấp xảy ra, bên cạnh đó, do tồn tại nhiều mô hình tự quản, như tổ liên gia tự quản, tổ an ninh, tổ hòa giải... dẫn đến có vụ việc tranh chấp xảy ra, nhiều tổ chức tự quản cùng tham gia hòa giải. Ngược lại, có vụ việc lại không có tổ chức nào tham gia do đùn đẩy trách nhiệm cho các tổ chức khác. Vẫn còn một số hòa giải viên còn hạn chế về trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, chưa nhiệt tình với công việc. Công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, tập huấn về nghiệp vụ về hòa giải chưa thường xuyên, một số nơi còn hình thức, bởi vậy một số nơi, hòa giải viên chưa nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để vận dụng trong quá trình hòa giải. Cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thật sự quan tâm đến công tác tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, khen thưởng trong công tác hòa giải ở cơ sở. Kinh phí cho Tổ hòa giải, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ hòa giải viên còn hạn chế, chưa thỏa đáng...

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động hòa giải ở cơ sở đạt kết quả tốt, trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp tốt của Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể các cấp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cấp xã. Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành tư pháp, các tổ chức thành viên cung cấp tài liệu, định kỳ tổ chức các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật, thi công tác hòa giải viên giỏi, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ cho hòa giải viên và người dân, hạn chế nảy sinh vụ việc mới.

Chính quyền các cấp cần quan tâm, dành nguồn kinh phí hợp lý, ổn định cho công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền gắn với thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí thiết yếu phục vụ hoạt động của các tổ hòa giải. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân triển khai có hiệu quả, đồng thời phổ biến, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong quá trình thực hiện công tác hòa giải của các địa phương./.

Tác giả: Lê Minh Tiến - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 976

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »


Liên kết website