Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng: 13/05/2016  - Lượt xem: 1089

Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được diễn ra vào ngày 22/5/2016 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016. Cùng với hệ thống chính trị trong tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp tích cực, chủ động tham gia vào các nội dung, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

 

Thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBND tỉnh thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh; thành lập 03 tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử tỉnh; thành lập Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện và cơ sở đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tham mưu với cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và thành lập Ủy ban bầu cử của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử tại địa phương; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn.

Trên cơ sở nhiệm vụ, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bầu cử ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử. Phối hợp với Sở Nội vụ kịp thời in ấn tài liệu gồm: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Hỏi đáp về bầu cử, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các văn bản của tỉnh cấp phát đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các huyện, thành, thị và các tổ chức bầu cử từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền về công tác bầu cử, về quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử…

Uỷ ban MTTQ các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của địa phương, lồng ghép tại các hội nghị của địa phương, xây dựng các cụm Pano, áp phich, băng zôn, khẩu hiệu tại trục đường trung tâm, cụm xã, triển khai công tác bầu cử, về thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021… để cuộc bầu cử trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và là ngày Hội của các tầng lớp nhân dân, các  dân tộc trong tỉnh. Đồng thời nhận tài liệu từ Ủy ban bầu cử tỉnh và tổ chức cấp phát cho các đơn vị, tổ chức, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tham gia chuẩn bị bầu cử...

Theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp xây dựng cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước giới thiệu ứng cử. Chủ trì công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, trong đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, coi trọng chất lượng đại biểu, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo tỷ lệ phụ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, doanh nhân… Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, để có thể khuyến khích và lựa chọn được người có tài, đức và nhiệt huyết tham gia ứng cử để đóng góp xây dựng cho địa phương, cho đất nước. Nhìn chung việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đều diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng nội dung, thủ tục, trình tự, việc nộp biên bản các hội nghị và hồ sơ của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện việc giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo dân chủ, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ. Các đại biểu được cơ quan, tổ chức lựa chọn, giới thiệu ứng cử, đều là những người hội đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. Qua các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nơi làm việc), các đại biểu được dự kiến giới thiệu ứng cử đều được cử tri bày tỏ sự tín nhiệm cao, 100% đại biểu được giới thiệu ứng cử không có vụ việc do cử tri nêu mà cần phải xác minh, làm rõ. Qua bốn bước của quy trình hiệp thương, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐBQH, của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc, Ủy ban MTTQ các cấp đã lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Cụ thể: Ở cấp tỉnh: hội nghị hiệp thương đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 08 người của địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV có cơ cấu: nữ 5/8 người (62,5 %), đại biểu dân tộc 02/8 người (25%), đại biểu trẻ tuổi 03/8 người (37,5%). Về trình độ, trên Đại học 03 người (đạt 37,5%), Đại học 04 người (đạt 50%), đảm bảo cơ cấu hợp lý tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bầu cử và theo cơ cấu phân bổ của UBTV Quốc hội. Hội nghị đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 84 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (số lượng đại biểu được bầu là 51 người),trong đó có 11 người tái cử (chiếm 13,1%), có cơ cấu: nữ 37 người (đạt 44,0%), trẻ tuổi 19 người (đạt 22,6%), ngoài Đảng 16 người (đạt 19,0%), người dân tộc thiểu số 02 người (đạt 2,4%). Về trình độ, trên Đại học 24người (đạt 28,6%), Đại học 45 người (đạt 53,6%).Ở cấp huyện: tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 321 người, Hội nghị hiệp thương đã lựa chọn lập danh sách 519 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND của các huyện, thành, thị, trong đó có 17 người tái cử (chiếm 3,3%) và 01 người tự ứng cử. Về cơ cấu: Nữ 203 người (đạt 39.1%), đại biểu ngoài Đảng 103 người (đạt 19.8%), đại biểu trẻ tuổi 162 người (đạt 31.2%), đại biểu tôn giáo 13 người (chiếm 2.5%), đại biểu là người dân tộc thiểu số 31 người (chiếm 6.0%). Về trình độ, trên Đại học 85 người (đạt 16,4%), Đại học 334 người (đạt 64,4%).Ở cấp xã: Đã lựa chọn lập danh sách 6.359 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn (tổng số đại biểu được bầu là 3.758).Trong đó có 6 người tự ứng cử  (chiếm 0.1), đại biểu tái cử 1.933 người (chiếm 30.4%). Về cơ cấu: Nữ 2.274 người (đạt 35.8%), đại biểu ngoài đảng  2118 người (đạt 33.3%), đại biểu trẻ tuổi 1.610 người (đạt 25.3%), đại biểu  là người dân tộc thiểu số 254 người (đạt 4.0%), đại biểu tôn giáo 76 người (đạt 1.2%). Về trình độ, trên Đại học 19 người (đạt 0,3%), Đại học 1.474 người (đạt 23,2%).

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Uỷ ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, thực hiện quyền tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trực tiếp để báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND và trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm. Đây là dịp để cử tri đánh giá thực chất năng lực, trình độ của mỗi ứng cử viên, qua đó quyết định lựa chọn những ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn, có khả năng thay mặt nhân dân tham gia Quốc hội, HĐND. Hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử là giai đoạn cuối của quá trình tranh cử của ứng cử viên, góp phần quan trọng vào kết quả bầu cử của các ứng cử viên.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực HĐND cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, trong đó tập trung vào các nội dung: Giám sát việc thành lập các tổ chức bầu cử; công tác lập hồ sơ, giới thiệu người ứng cử; công tác hướng dẫn người ứng cử lập hồ sơ ứng cử; giám sát quy tình lập, niêm yết danh sach cử tri và danh sách người ứng cử; giám sát việc vận động bầu cử, trình tự, thủ tục bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh, các thành viên Ủy ban bầu cử, thành viên tổ giúp việc đã chủ động tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, các cấp ủy và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch, đúng luật định và thời gian, đảm bảo dân chủ.

Từ ngay đến ngày 22/5/2016, Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử, về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người thực sự xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, tạo nên không khí ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân; quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân để kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia bầu cử; phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử; chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực HĐND cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo thật sự dân chủ và đúng luật. Các hoạt động trên của Uỷ ban MTTQ các cấp sẽ góp phần làm cho ngày bầu cử đạt kết quả cao, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Hân - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1089

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website