Sign In
Document

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH VĨNH PHÚC

dự kiến lịch công tác

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên