Tăng cường việc tôn vinh, biểu dương cá nhân, hộ gia đình có nhiều thành tích trong xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 25/03/2019  - Lượt xem: 709

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và gần 8 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, đi vào kết quả thực chất; nhận thức của người dân, của cộng đồng đang có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, đã nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, quê hương mình.

Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh được các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ theo đúng trình tự, quy định hiện hành của Chính phủ và các hướng dẫn của bộ, ngành có liên quan, góp phần đã giải quyết những khó khăn vướng mắc của địa phương, cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Bộ máy triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh được xây dựng, kiện toàn theo 3 cấp. 

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân tiếp tục được chú trọng với những đổi mới về phương pháp và cách thức truyền thông. Các sở, ban, ngành đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc và các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường chỉ đạo, giám sát các địa phương thực hiện tiêu chí còn thiếu, các chuyên đề lồng ghép tuyên truyền về Chương trình.

Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức trên 60 lớp tập huấn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và 30 lớp lồng ghép nội dung về nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác  cho hơn 10.200 lượt cán bộ MTTQ cơ sở, cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Biên soạn và phát hành 16 số bản tin chuyên đề tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, ngoài ra 14 số bản tin với nhiều chuyên mục, tin bài tuyên truyền về 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin GT-ĐT tỉnh, Bản tin xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc, Website của MTTQ tỉnh xây dựng trên 30 chuyên mục, 50 phóng sự, 520 tin bài về xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tự nguyện hiến gần 1.000.000m2 đất và góp 350.084 ngày công lao động, trên 600 tỷ đồng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như huyện Vĩnh Tường hiến 77.384m2 đất, đóng góp 5.678 ngày công, hàng tỷ đồng bằng tiền; huyện Bình Xuyên hiến: 42.182 m2 đất; Thị xã Phúc Yên hiến: 3.447,7 m2 đất ; đóng góp 5.051 ngày công; huyện Tam Dương hiến: 58.983 mđất;  đóng góp 65.000 ngày công... Qua đó, đã góp phần đưa 2 huyện là Yên Lạc và Bình Xuyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (02 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên đang chờ thủ tục để được công nhận) và 100 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để có được những kết quả trên phải kể đến vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, để từng hộ gia đình, từng người tự giác, chủ động thực hiện quyền làm chủ của của mình qua đó nâng cao nhận thức, tích cực đóng góp công sức, tiền của, vật liệu xây dựng, hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm, toàn tỉnh có hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều cá nhân, hộ gia đình đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, nhiều người đã tự nguyện hiến phần lớn diện tích đất của gia đình để xây dựng các công trình công cộng.   

Bên cạnh việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc xác định phải khơi dậy được nguồn lực từ chính cộng đồng dân cư. Người dân vừa là chủ thể, vừa là những người  trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện các tiêu chí và chính bà con là người trực tiếp được hưởng lợi từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Một trong những khó khăn của tỉnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới đó là cơ sở hạ tầng của các xã không đồng bộ, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy công tác huy động đóng góp của người dân phải xuất phát từ chính điều kiện thực tế của từng thôn, từng xã và đòi hỏi chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương phải thực hiện tốt và linh hoạt công tác dân vận. Làm cho người dân hiểu trong điều kiện nguồn ngân sách đầu tư của nhà nước, của tỉnh có giới hạn và cần có sự chung tay đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của, vật liệu xây dựng của chính nhân dân sở tại. Qua thực tế triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy việc phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, được trực tiếp tham gia lựa chọn đầu điểm công trình, tổ chức công khai đóng góp, huy động nguồn lực, trực tiếp tham gia quản lý, giám sát, thi công các công trình hạ tầng thiết yếu đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi tại tất cả các xã trong tỉnh.

Ngoài ra, để phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung thực hiện tốt công tác tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới nhằm động viên, khích lệ tinh thần nhân dân, đề cao vai trò làm chủ của nhân dân qua đó tạo được sự đồng thuận của người dân và đây cũng chính là nguồn lực quan trọng để tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều thành công sau gần 8 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới để tiếp tục đưa chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa đòi hỏi phải có sự thống nhất giữa các cấp Ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội, phải tổ chức được các phong trào cụ thể phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, trong đó MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tích cực triển khai thực hiện theo lộ trình đã đề ra trong đó cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Tăng cường tham mưu sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền, các ngành và các thành viên của Mặt trận các cấp, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của nhà nước và các kế hoạch, hướng dẫn, quy định của tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới.

MTTQ các cấp, tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và Uỷ ban MTTQ các cấp, để triển khai thực hiện tốt chương trình, nhất là ở cơ sở.

- Các đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ tạo thành lực lượng mạnh để triển khai thực hiện chương trình; các cấp, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hai là: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai chương trình tới từng khu dân cư, từng hộ gia đình, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, phát động các mô hình, điển hình, cách làm hay, tổ chức triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình đã có tạo sức lan tỏa, hiệu quả rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; lắng nghe ý kiến của nhân dân về trách nhiệm của chính quyền, về công tác phối hợp hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Ba là: Tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Cuộc vận động, phối hợp với việc triển khai chương trình giám sát theo quyết định 217 của Bộ Chính trị về Giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể.

- MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát để đánh giá việc thực hiện chương trình định kỳ hằng năm, Tổ chức biểu dương, khen thưởng việc thực hiện chương trình trong toàn tỉnh.

- Tăng cường các hoạt động giám sát, phát huy vai trò của nhân dân trong vận động, giám sát: môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, đạo đức, lối sống theo quy định.

- Phối hợp, tổ chức giám sát và hướng dẫn cơ sở, vận động nhân dân tham gia các hoạt động giám sát tại địa bàn; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ thoát nghèo bền vững; các chương trình an sinh xã hội; lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Bốn là: Phối hợp nội dung chương trình với các phong trào thi đua yêu nước

Thông qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đóng góp thiết thực vào triển khai các phong trào khác như Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; và Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UB TWMTTQVN mới phát động...

- Tích cực huy động nguồn xã hội hóa để triển khai chương trình; huy động sự đóng góp, ủng hộ giúp đỡ người nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình

- Định kỳ kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và có giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện chương trình; đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình ở mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi cấp./.

Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Hân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 709

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »


Liên kết website