MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với việc thực hiện chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”

Ngày đăng: 02/02/2017  - Lượt xem: 1328

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc luôn tích cực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tiêu biểu là việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Xác định công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với vai trò trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã cùng với Công an tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng, ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện chương trình trong hệ thống Mặt trận và Công an các cấp, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt tập trung hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư;

Qua 10 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, MTTQ các cấp đã chủ động đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng rõ nội dung, rõ đối tượng, rõ địa chỉ và được lồng ghép với thực hiện các chương trình, nhiệm vụ chính trị phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, cụ thể: đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, các cơ quan thông tin đại chúng và phát hành bản tin Công tác Mặt trận đã đăng tải trên 1.000 lượt tin, bài, phóng sự, chuyên mục, 10.053 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phối hợp tổ chức được trên 100 hội nghị với trên 20.000 lượt người tham dự; đặc biệt MTTQ các cấp đã hướng dẫn, chỉ đạo lồng ghép nội dung phong trào vào các buổi họp dân, họp Tổ liên gia tự quản để tuyên truyền. Riêng MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức 76 lớp tập huấn với trên 9.000 lượt cán bộ cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn chỉ đạo thành lập các mô hình, điển hình về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp đã chủ động gắn kết nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với thực hiện “Cuộc vận động toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… coi kết quả  thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự là một tiêu chí để công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa. Uỷ ban MTTQ các cấp đã chủ động và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề về xây dựng mô hình, nhân điển hình, các mô hình tự quản trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cụ thể như chỉ đạo duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của 137 Ban thanh tra nhân dân tại các xã, phường, thị trấn; 2.161 tổ hòa giải ở khu dân cư ; 10.424 Tổ liên gia tự quản; 433 đội thanh niên xung kích an ninh, duy trì hoạt động điểm của 144 tổ dân phố, 655 tổ dân phòng sau đó có sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình. Xây dựng mô hình “Khu dân cư không có người nghiện ma túy, mại dâm trong cộng đồng”, “Khu dân cư không có người phạm tội, tệ nạn xã hội”, tổ chức ký cam kết “Khu dân cư, hộ gia đình không có con em vi phạm tệ nạn xã hội”; Nhóm nòng cốt thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư… Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới MTTQ đã xác định đạt tiêu chí nông thôn mới đã khó, nhưng để duy trì bảo vệ, phát huy các tiêu chí đã đạt được còn khó hơn, vì vậy MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp tốt với các ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, phát động và thành lập được 83 mô hình các nhóm nòng cốt tại các xã đã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Thành viên nhóm nòng cốt do Trưởng ban Công tác Mặt trận làm trưởng nhóm, các thành viên có Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, đại diện các đoàn thể, công an viên thôn và một số cá nhân tiêu biểu. Với nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, hưởng ứng và tích cực tham gia duy trì, bảo vệ giữ vững các tiêu chí đã đạt được; phân công các thành viên phụ trách các ngõ thôn, xóm để phát hiện, nhắc nhở, vận động, cảm hóa người lầm lỗi, người vi phạm, đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động tân binh, bảo vệ môi trường... trong đó đặc biệt quan tâm duy trì giữ vững tiêu chí an ninh trật tự. Đến nay hoạt động của các nhóm nòng cốt đã phát huy hiệu quả, và được MTTQ các cấp nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh thêm 917 nhóm nòng cốt ở tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới, kể cả một số xã chuẩn bị về đích. Một số nhóm nòng cốt điển hình như: Nhóm Nòng cốt thôn Ven (xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường); thôn Đình (xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc); thôn Tân Tiến (xã Nam Viêm, TX Phúc Yên); thôn Thọ Khánh (xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương); thôn Vinh Hoa (xã Tử Du, huyện Lập Thạch)... có thể nói, đây là nét mới riêng có của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh phúc trong việc thực hiện phong trào Vĩnh phúc chung sức xây dựng nông thôn mới và đã được Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, từng loại đối tượng cụ thể; Phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân; duy trì và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến đặc biệt các nhóm nòng cốt tại khu dân cư; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; “Phát động toàn dân tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng./.

Tác giả: Bùi Thị Lan Anh - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1328

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website