Kết quả thực hiện “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và khu dân cư"

Ngày đăng: 09/09/2020  - Lượt xem: 86

Thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các ngành chức năng các cấp đã phối hợp triển khai nhiều nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động đấu tranh phòng, chống tội phạm, thu được nhiều kết quả quan trọng tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và của toàn xã hội, nhất là lồng ghép thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh – Công an tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp xây dựng các mô hình điểm công tác MTTQ phối hợp phòng chống tội phạm, TNXH, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và công đồng dân cư” tại các xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Phối hợp với MTTQ các huyện, thành phố lựa chọn các xã, phường, thị trấn, khu dân cư có nhiều đối tượng nghiện ma tuý để tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về an ninh trật tự, đặc biệt là trong việc cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, ngăn chặn phát sinh tội phạm, hạn chế tình trạng tái phạm đối với những đối tượng hoàn lương.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và công đồng dân cư” ở ngay từ cơ sở. MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an, tham mưu với cấp ủy, UBND, Ban Chỉ đạo các cấp về “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chỉ đạo tuyên truyền vận động sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động đông đảo nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia đấu tranh nhằm ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội qua nhiều hình thức, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn.

MTTQ đã phối hợp lực lượng Công an tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức 315 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, 589 buổi tuyên truyền về Luật hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ, công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, tác hại của ma túy... nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận các chi hội đoàn thể ở khu dân cư; hướng dẫn tổ chức 1.245 buổi sinh hoạt Tổ liên gia tự quản. Ngoài ra MTTQ các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn viết gần 1.000 bài tuyên truyền trên Báo, đài của Trung ương, của tỉnh, trên Bản tin của MTTQ và các tổ chức thành viên cũng như các ấn phẩm tuyên truyền khác, phối hợp tuyên truyền trên 9.800 bản tin trên hệ thống truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; kết hợp với truyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền tại các trục đường chính, các khu dân cư. Bên cạnh đó triển khai thực hiện có kết quả tốt cuộc thi viết “Vì một mái ấm bình yên”, thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật đất đai sửa đổi... thu hút hơn 20.850 bài dự thi của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Nông dân, phụ nữ, Cựu chiến binh... các cấp tham gia. Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; sinh hoạt Câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn nghệ với các nội dung về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội..., thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán người; Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự xã hội”... Thông qua nội dung tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện và tố giác, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” của MTTQ các cấp đã xuất hiện nhiều mô hình hay, tiêu biểu đã và đang được áp dụng và nhân rộng ở nhiều địa phương, như: CLB phòng, chống tội phạm, CLB tuổi trẻ với pháp luật, Tổ an ninh nhân dân, Ðội xung kích an ninh, Tổ liên gia, Tổ tự quản, Tổ hòa giải, Liên gia tự quản tạm trú, tạm vắng... MTTQ cơ sở và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng lực lượng công an thiết lập hàng chục nghìn hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng.

Những mô hình tiêu biểu được xây dựng ở những vùng giáo dân, như: “Xứ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, “Xóm đạo bình yên”, “Xứ đạo tiên tiến”,... đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Các mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn, lành mạnh” đã trở thành tiêu chí để đánh giá, bình xét, công nhận “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Làng văn hóa” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhiều địa phương đã xây dựng các mô hình điểm như: Mô hình ở thị trấn Hương Canh về “Quản lý giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, sai lệch chuẩn mực”; mô hình “Thanh niên xã Bá Hiến phòng, chống tội phạm trộm cắp dây điện sáng, cáp thông tin”; Mô hình “Dòng họ Đỗ Đình thôn Mỹ Đô – Tân Phong tự quản về ANTT, không có người nghiện ma túy”; Hội CCB duy trì hoạt động mô hình điểm (1+3) tại thị trấn Tam Sơn; Đôn Nhân; mô hình Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại xã Đồng Thịnh, mô hình tự quản không có ma túy tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô; mô hình Phòng chống TNXH, và phòng chống HIV/AIDS  ở các xã Cao Phong, TT Tam Sơn, Yên Thạch; Hội nông dân duy trì mô hình “Phòng chống ma tuý” ở thị trấn Tam Sơn huyện Sông Lô; Mô hình điểm phòng chống tội phạm ma túy - Tổ dân phố 5 - phường Đông Xuân; Mô hình “Văn hoá bình yên” Tổ Yên Mỹ- phường Xuân Hoà; Mô hình “Bình yên - Văn hóa” tại họ giáo thôn Đại Lợi - xã Tiền Châu; “Câu lạc bộ phụ nữ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội” ở các phường Hùng Vương, Đồng Xuân, Xuân Hòa của thành phố Phúc Yên.

Các hình thức tổ chức ký cam kết giữa từng gia đình, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức với chính quyền và khu dân cư, nội dung cam kết ngày càng được mở rộng, như “Không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”, “Không buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy”, “Khu dân cư không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”, “Cơ quan, đơn vị, trường học không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”... Qua phối hợp khảo sát đánh giá, đến nay, toàn tỉnh đã bình chọn được nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều xã, phường, thị trấn đạt chuẩn đơn vị lành mạnh không còn tội phạm và tệ nạn xã hội, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa.

Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư vận động gia đình có con em phạm tội và những đối tượng phạm tội ra tự thú, tự báo. Theo thống kê chưa đầy đủ, những năm qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an và các ngành chức năng hàng nghìn nguồn tin liên quan đến tội phạm, trong đó có 65-70% nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an và các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, MTTQ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và những người có uy tín ở khu dân cư đã vận động cảm hóa, giáo dục được nhiều lượt đối tượng vi phạm pháp luật; tạo việc làm và giúp đỡ hàng chục nghìn đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Phong trào cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đã phát triển rộng khắp đến từng gia đình, từng địa bàn dân cư, góp phần làm giảm bớt tình trạng tái phạm tội ở nhiều địa phương.

Nhiều đối tượng được cảm hóa, giáo dục đã trở lại hòa nhập cộng đồng, được chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể quan tâm, giúp đỡ tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở một số địa phương, số đối tượng vi phạm pháp luật không được quản lý chặt chẽ, đặc biệt là số đối tượng tái nghiện vẫn chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu việc làm, dư thừa lao động vẫn đang là vấn đề bức xúc, là một trong những nguyên nhân cơ bản làm phát sinh và gia tăng tội phạm trong tình hình hiện nay.

Trong những năm tới, để duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Đề án cần phải tăng cường, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, vai trò chủ trì phối hợp của MTTQ với các ban, ngành, đoàn thể và sự tham mưu của lực lượng Công an các cấp, đặc biệt là ở cơ sở. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09 của Chính phủ; Chương trình phối hợp số 09 của Trung ương; dự án 6 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và các tệ nạn xã hội khác, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”… Thường xuyên kiểm tra hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chọn làm điểm chỉ đạo.

MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tăng cường công tác phối hợp với ngành Công an triển khai tuyên truyền ở một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh có nguy cơ cao về tội phạm, các tệ nạn xã hội… và lồng ghép tuyên truyền các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là cơ bản, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền đẩy lùi và ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong khu dân cư, tới từng hộ gia đình.

Củng cố, duy trì chất lượng hiệu quả hoạt động các mô hình chỉ đạo điểm hiện có, mặt khác tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình hoạt động phòng, chống tội phạm có hiệu quả trên địa bàn sát với thực tiễn, điều kiện của từng đơn vị, cơ sở; đưa nội dung phòng chống các loại tội phạm vào quy ước khu dân cư, gắn với đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua xây dựng gia đình an toàn về an ninh trật tự, gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Qũy “Vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây con giống; hỗ trợ người hoàn lương và tạo công ăn việc làm ổn định cho họ tại địa phương.

Phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của các gia đình trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bằng việc quản lý, giáo dục người thân, con em ngay từ trong gia đình. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng dân cư… trong vận động, tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và các tệ nạn xã hội khác gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới./.

Tác giả: Bùi Thị Lan Anh - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 86

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website