Vĩnh Phúc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày đăng: 17/07/2019  - Lượt xem: 2786

Ban biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh trân trọng đăng tải bài viết của đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc:

Những  năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tích cực hưởng ứng. Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh.

Với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tiễn của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền và các tổ chức thành viên.  MTTQ các cấp trong tỉnh đã liên tục đổi mới, đa dạng về hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế từng địa phương như: Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, MTTQ các cấp vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đã làm được, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã chưa đạt chuẩn, MTTQ tổ chức hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức của, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với khu vực thành thị, MTTQ các cấp tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư (khu phố, tổ dân phố) và phường, thị trấn văn minh. MTTQ hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát triển kinh tế, tích cực góp công, góp sức, phối hợp xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình khó khăn để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng đô thị văn minh, từ đó nhân dân ở khu dân cư hiểu về ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động và đồng thuận, hưởng ứng, tích cực tham gia, đồng thời nhân dân được phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm; đoàn kết tích cực tham gia hiến đất, góp công, góp của để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ KHKT, đưa các giống mới vào sản xuất, thành lập các mô hình liên kết, tổ hợp tác...; đời sống dần được nâng cao, diện mạo ở các địa phương đang dần đổi thay.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp còn thể hiện tốt vai trò là cầu nối giúp nhân dân phát huy cao nhất quyền làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thời gian vừa qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin đến nhân dân những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động để nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc, tham mưu, hiến kế, hiến công thực hiện các công việc của địa phương; tham gia xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước phù hợp, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, xây dựng các tổ hòa giải, tổ an ninh thôn, xóm, khu phố, các câu lạc bộ tự nguyện…Nội dung “Toàn dân đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội”, được MTTQ các cấp phát huy triệt để, MTTQ các cấp đã chủ động trong thực hiện các chương trình phối hợp giám sát với các ngành, các tổ chức thành viên. Thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp giám sát với HĐND và các ngành liên quan. Đẩy mạnh giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đặc biệt là giám sát nhân dân, thông qua giám sát để phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với Nhân dân.

Đến nay, sau hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động, nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia hiến đất, hiến ngày công lao động, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, tham gia tích cực vào việc xây dựng, duy trì thực hiện Quy ước, hương ước của thôn, làng, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh,... từ đó đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên, hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, đường giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, nơi sinh hoạt và học tập cộng đồng được xây dựng, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt văn hóa, học tập của người dân.

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội được phát huy mạnh mẽ, trong 5 năm (từ 2014-2019), MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tổ chức vận động được gần 250 tỷ đồng dành cho an sinh xã hội. Từ nguồn huy động được đã hỗ trợ xây dựng được gần 1.500 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong đó MTTQ các cấp hỗ trợ 883 nhà; hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất, trao tặng gần 150.000 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo đi học nhân dịp Lễ Tết và kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước từ đó đã tạo điều kiện giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, đến nay toàn tỉnh đã cơ bản không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,11% năm 2018.

Có thể thấy, qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã thu được những kết quả tích cực, cuối năm 2016, toàn tỉnh có 85,4% khu dân cư văn hóa, 87,2% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 89,4% gia đình văn hóa và 86,9% khu dân cư văn hóa. Đặc biệt, đến nay, 03/09 đơn vị cấp huyện và 103/112 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc vận động đã có tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn dân cư, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Uỷ ban MTTQ cùng cấp tổ chức thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. MTTQ chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, để cuộc vận động ngày càng có sức lan toả rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực./.

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website