Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 31/05/2018  - Lượt xem: 2196

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, đang được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương triển khai thực hiện

Ở tỉnh Vĩnh Phúc, MTTQ các cấp ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Đến nay, toàn tỉnh có 91/112 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 77 xã đã được công nhận đạt chuẩn; có 2 huyện là Yên Lạc và Bình Xuyên đã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã chú trọng phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội họp, qua các cuộc thi tìm hiểu dưới hình thức sân khấu hóa, qua Bản tin công tác Mặt trận, Trang Thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ tỉnh. MTTQ các cấp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về nội dung xây dựng nông thôn mới, trao đổi về phương pháp tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ủng hộ. Do công tác tuyên truyền được chú trọng nên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp, các ngành và trong các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa của chương trình, vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Nội dung cuộc vận động được lồng ghép, triển khai thực hiện gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự được giữ vững, đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy khối Đại đoàn kết dân tộc. Nhân dân luôn nâng cao ý thức trong việc phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, lao động, sản xuất, vận dụng triệt để đất đai, ứng dụng chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập cho các hộ gia đình góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã cổ vũ, động viên nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đặc biệt quan tâm, tích cực triển khai thực hiện, trong hai năm 2016-2017, quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động ủng hộ được số tiền gần 15,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 327 nhà Đại đoàn kết giúp các hộ nghèo có nơi ăn ở, ổn định cuộc sống, hỗ trợ 520 triệu đồng cho các hộ nghèo, người tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất; tặng trên 5.000 suất quà với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng cho người nghèo nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh... qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,93%, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Trong tham gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã có sáng kiến thành lập mô hình nhóm nòng cốt với nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân tại khu dân cư, tích cực tham gia thực hiện để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời sau khi xã đã được công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới thì nhóm nòng cốt tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ, duy trì có hiệu quả các tiêu chí đó. Từ 83 mô hình điểm nhóm nòng cốt do Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập, đến nay mô hình này đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Điển hình như các huyện Yên Lạc, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Tam Dương đã xây dựng được 100% nhóm nòng cốt tại các khu dân cư. Trong 2 năm qua, MTTQ các cấp cùng các nhóm nòng cốt đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia hiến hơn 800.000 m2 đất; góp hơn 250.000 ngày công lao động và hơn 422 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng hàng nghìn mô hình khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hoá, đường làng, ngõ xóm, tuyến phố xanh, sạch, đẹp; tự quản an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hoá trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tự quản bảo vệ môi trường, dòng họ khuyến học, cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi… được quan tâm thực hiện. MTTQ đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ hòa giải làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm giữ ổn định ngay từ cơ sở. Uỷ ban MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương, tổ chức đoàn thể hướng dẫn nhân dân đóng góp ý kiến vào các đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh ban hành hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở thành phố Phúc Yên và thành phố Vĩnh Yên. Việc tổ chức lấy ý kiến người dân được thực hiện đúng hướng dẫn, đảm bảo khách quan, minh bạch. Tỷ lệ lấy ý kiến tại thành phố Phúc Yên là 23,59%, thành phố Vĩnh Yên là 22,5% trên tổng số hộ gia đình tại các xã (thành phố Phúc Yên: 4 xã, thành phố Vĩnh Yên: 2 xã). Kết quả có trên 96% ý kiến thể hiện sự hài lòng của người dân đối với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới tại 2 đơn vị này. Thông qua việc lấy ý kiến, MTTQ các cấp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, nêu cao trách nhiệm của MTTQ các cấp trong tỉnh trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với việc tuyên truyền các chủ trương, cơ chế chính sách tạo động lực để nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, phát hiện, phản ánh kịp thời với các cấp, các ngành để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới lựa chọn những nội dung trọng tâm, để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Tác giả: Thu Hà - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 2196

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website