Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các ngày kỷ niệm trên địa bàn huyện Tam Đảo

Ngày đăng: 06/02/2018  - Lượt xem: 1276

Thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở.

Uỷ ban MTTQ huyện Tam Đảo đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành hữu quan xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền tới các cấp của Mặt trận và từng địa bàn khu dân cư. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức MTTQ các cấp trong việc xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng văn hóa công sở văn minh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp; duy trì, giữ gìn những phong tục tập quán tiến bộ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, có tác dụng giáo dục tư tưởng, tình cảm và góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo và các tổ chức chính trị-xã hội huyện thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, hệ thống phát thanh các xã, phường, thị trấn; phối hợp các ngành chức năng kẻ vẽ băng zôn, khẩu hiệu, gắn công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời, nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý những khó khăn, bức xúc mới nảy sinh ở cơ sở; nêu gương, nhân rộng mô hình hay, việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kịp thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

Nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần triển khai có chiều sâu và lồng ghép các cuộc vận động với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào hương ước, quy ước và trở thành một trong những tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa; góp phần hình thành nếp sống mới, thói quen tốt đẹp, giữ gìn, bồi đắp và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; từng bước loại dần các yếu tố lạc hậu, hủ tục mê tín dị đoan, xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến ngày càng nhiều.

Việc cưới trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện tốt theo đúng quy định của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, quy ước, hương ước của thôn, dần hình thành tổ chức đám cưới theo nếp sống mới nhưng vẫn giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đám cưới đều được chính quyền địa phương tổ chức đăng ký với thủ tục ngắn gọn, không còn các trường hợp tổ chức đám cưới dài ngày (chỉ diễn ra từ 1–1,5 ngày) và không tổ chức mời khách ăn uống tràn lan, không hút thuốc lá, tổ chức nghi lễ gọn nhẹ, tiết kiệm. Kết quả từ năm 2012 đến nay có 3.761 đám cưới thực hiện theo đúng quy định.

Việc tang được thực hiện nghiêm túc, các hủ tục lạc hậu trong đám tang như: Cúng tế nhiều ngày, làm ma sống,... được hạn chế và từng bước bị loại bỏ, không có trường hợp để người chết trong nhà quá 36 tiếng; hạn chế việc giải vàng mã trên đường đưa tang. Việc cử nhạc tang được chấp hành nghiêm chỉnh, không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Khuyến khích các gia đình thực hiện việc tang bằng hình thức hỏa táng, điển hình là các xã Hợp Châu, Tam Quan, Hồ Sơn, Minh Quang,… Kết quả từ năm 2012 đến nay có 1.821 đám tang được tổ chức đúng quy định, trong đó có 156 trường hợp hỏa táng.Việc quy hoạch, quản lý, đầu tư nâng cấp, chỉnh sửa nghĩa trang được nhiều địa phương quan tâm, việc chôn cất tại nghĩa trang được các xã thực hiện nghiêm túc.

Việc tổ chức lễ hội được tổ chức phù hợp, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống. Toàn huyện hiện có 44 lễ hội dân gian truyền thống được tổ chức ở các Đình, Đền, Chùa theo đúng quy định, không có hoạt động mê tín dị đoan như: bói toán, sóc thẻ tại các di tích. Đặc biệt là việc tổ chức Lễ hội Tây Thiên được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Lễ hội được tổ chức theo đúng nghi lễ truyền thống với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, tạo nên không khí trang nghiêm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đánh giá cao. Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, bảo vệ các di tích, đặc biệt là các di tích đã xếp hạng được UBND huyện và các xã, thị trấn quan quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định.

Về tổ chức các ngày kỷ niệm: Chỉ đạo cơ sở chỉ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống 5 năm, 10 năm một lần; những năm khác không tổ chức tiếp khách, chỉ tổ chức gặp mặt nội bộ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong phạm vi ngành mình vào đúng ngày hoặc trước đó ít ngày với nghi thức trang trọng, tiết kiệm.

Việc quy định cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu bia trong ngày làm việc, hút thuốc lá nơi công sở được triển khai rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn huyện. Đến nay, tại các cơ quan, đơn vị cơ bản hạn chế tình trạng tụ tập, tiếp khách uống rượu, bia trong ngày làm việc, thói quen hút thuốc lá ở công sở, nơi công cộng giảm đáng kể. Tại trụ sở các cơ quan đều treo biển “Không hút thuốc lá” trong phòng làm việc, phòng họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong tuyên truyền, vận động thực hiện, thì trên địa bàn huyện  một số nơi vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục như: ở một số địa phương công tác tuyên truyền cổ động trực quan chưa nhiều. Công tác tuyên truyền ở một số xã, thị trấn chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện và chấn chỉnh uốn nắn những sai sót trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa kịp thời. Một số nơi, việc chấp hành Luật hôn nhân và gia đình chưa nghiêm túc, vẫn còn tình trạng tảo hôn, không đăng ký kết hôn.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, MTTQ các cấp huyện Tam Đảo tiếp tục phát huy tốt hơn vị trí, vai trò của mình, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, vận động đến rộng rãi nhân dân, nêu gương cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt ở các địa bàn trong huyện khuyến khích tổ chức đám cưới theo nếp sống mới, loại bỏ các hủ tục rườm rà trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, để tổ chức một cách trang trọng và tiết kiệm tránh phô trương, lãng phí.

Hai là: Tiếp tục phối hợp rà soát bổ sung quy ước thôn, làng đưa việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ vào nội dung quy ước để thực hiện.

Ba là: Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nội dung Chỉ thị của Bộ chính trị và Tỉnh ủy nhất là giám sát việc chấp hành của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư từ đó có đánh giá bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm ở các khu dân cư./.

Tác giả: Triệu Ngọc Đĩnh - Nguồn: Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 1276

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website