Một số giải pháp thực hiện công tác TĐ-KT trong CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ngày đăng: 23/08/2017  - Lượt xem: 1835

Qua 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần quan trọng phát huy tính tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

 Qua 15 năm triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng các dân tộc; khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” còn một số hạn chế kéo dài, trong đó: Công tác thi đua khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp chưa cụ thể, thường xuyên; chưa đánh giá rõ được đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên vào việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc bình bầu các danh hiệu thi đua ở cơ sở và khu dân cư nhiều nơi còn hình thức, chưa chú trọng nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” vẫn còn nhiều bất cập. Công tác vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” ngày càng khó khăn, nhất là những địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có nội dung vận động nhân dân đoàn kết, hỗ trợ người nghèo, do đó đánh giá kết quả còn có sự trùng lắp giữa cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ các cấp cần tham mưu, phối hợp và thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động, phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, động viên làm cho mỗi người dân tự ý thức về vai trò, trách nhiệm, quyết tâm và hành động để ủng hộ và tự nguyện, tự giác, tích cực tham gia cuộc vận động.

Phát huy tối đa hiệu quả các hình thức tuyên truyền, nhất là thông qua câc phương tiện thông tin đại chúng, tăng thời lượng tuyên truyền nội dung Cuộc vận động và biểu dương các gương người tốt, việc tốt, đồng thời kết hợp tổ chức các hình thức gặp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để cổ vũ, động viên các phong trào thi đua hưởng ứng tham gia cuộc vận động. 

Hai là: Phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa chính quyền, các ngành đoàn thể và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, bảo đảm cơ chế và điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai cuộc vận động, nhất là ở cấp xã và khu dân cư. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp, các địa phương.Đây là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, cả nhiệm kỳ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và từng đảng viên. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân cuộc vận động ở cơ sở, làm cho cuộc vận động trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân.

Ba là: Tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp giữa MTTQ với các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền cuộc vận động rộng khắp đến các khu dân cư. Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức cuộc vận động theo hướng: Tập trung về cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ sở triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Mỗi đơn vị, tổ chức cần lựa chọn và đăng ký nội dung, phần việc cụ thể thiết thực tham gia các nội dung của Cuộc vận động với các chỉ tiêu phấn đấu rõ ràng và phân công trách nhiệm cụ thể; đồng thời đề cáo vai trò chủ trì điều phối của Ủy ban MTTQ trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hàng năm tổ chức sơ kết chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm.

Bốn là: Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với từng nội dung Cuộc vận động và từng đơn vị, tổ chức cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nội dung từng phong trào thi đua và xác định nhiệm vụ, giải pháp và hình thức, quy mô phát động cụ thể. Tránh phô trương, hình thức, kém hiệu quả.Các phong trào thi đua phải nhằm động viên và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào thi đua cần hướng về đông đảo người trực tiếp lao động sản xuất, đồng thời quan tâm tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất với thời gian ngắn đáp ứng yêu cấu nhiệm vụ giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi cộm ở địa phương. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt quan tâm nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm là: Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng từng phong trào và cả cuộc vận động:Thực hiện đúng hướng dẫn số 83/HD-MTTW-BTT ngày 08/8/2017 của BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về các tiêu chí đánh giá và khen thưởng Cuộc vận động. Cùng với việc công nhận, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã Nông thôn mới, phường đô thị văn minh, hàng năm MTTQ cần có hình thức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động, do vậy trước hết cần xây dựng và cụ thể, chi tiết hóa các nội dung, tiêu chí thi đua thực hiện các nội dung Cuộc vận động nhằm đảm bảo thuận lợi và công khai minh bạch, khách quan chính xác khi sơ tổng kết Cuộc vận động, đồng thời coi trọng hình thức Các Ban Công tác Mặt trận biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong nội dung Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết Cuộc vận động nhân dịp 18/11 hàng năm.

 Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng, phát huy tốt vai trò của thi đua, khen thưởng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai có hiệu quả Cuộc vận động; thông qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể và cá nhân. Những giải pháp trên tuy có vai trò, vị trí khác nhau nhưng đều có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại với nhau; Thực hiện tốt biện pháp này là cơ sở tiền đề để thực hiện các biện pháp tiếp theo.

 

 

Tác giả: Vũ Văn Bằng - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1835

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website