MTTQ huyện Tam Đảo với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ngày đăng: 15/02/2017  - Lượt xem: 6005

Qua 20 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cho thấy các nội dung Cuộc vận động đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Quá trình triển khai cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư.

Thông qua các hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới. Ủng hộ ngày công, kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết; tặng quà người nghèo mỗi dịp tết đến xuân về. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây được 495 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 12 tỷ đồng; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc; phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Năm 2015, trên địa bàn huyện có 18.239/21.735 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 78/104 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thông, tổ dân phố văn hóa.

Tuy nhiên, việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” còn một số hạn chế: cơ chế phối hợp triển khai Cuộc vận động và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa nhất quán; việc phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước giữa MTTQ và các tổ chức thành viên ở các cấp chưa cụ thể, thường xuyên; chưa đánh giá rõ được đóng góp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên vào việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động.

Thực hiện Đề án của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, kế hoạch của Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Uỷ ban MTTQ huyện Tam Đảo đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan và Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn để triển khai Cuộc vận động ở địa phương bảo đảm thiết thực, sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tập trung vào 5 nội dung của cuộc vận động:

Một là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Theo đó MTTQ vận động nhân dân hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, và đường bê tông trong thôn. Hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn thông qua các tổ hợp tác, tạo sự liên kết giữa HTX và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả cao.

Hai là: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng sử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ công trình văn hóa lịch sử; tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa.

 Ba là: Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. MTTQ các cấp vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; trồng cây xanh; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt; xây dựng mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp; góp phần tích cực thực hiện tiêu chí 17 về xây dựng nông thôn mới.

Bốn là: Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thông qua việc xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông và an toàn về thực phẩm. Phát huy vai trò của Tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

 Năm là: Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tích cực tham gia góp ý với cán bộ đảng viên ở khu dân cư; tích cực đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí; những phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Để thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Tam Đảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; về vai trò và cách tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Định kỳ phối hợp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Cuộc vận động; theo đó MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò chủ trì, xây dựng chương trình phối hợp, phân công trách nhiệm giữa Ủy ban MTTQ và các thành viên để phát huy tính sáng tạo, đa dạng các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên thực hiện Cuộc vận động. Triển khai lựa chọn xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn, duy trì hoạt động các “Nhóm nòng cốt” về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kết hợp phổ viến vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư; tập trung tuyên truyền về truyền thống MTTQ Việt Nam và ý nghĩa ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực thực hiện Cuộc vận động; đồng thời phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh các nội dung, điều kiện triển khai Cuộc vận động; chú ý lồng ghép nội dung của Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thiết thực thực hiện phong trào thi đua “Tam Đảo chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Tam Đảo./.

Tác giả: Triệu Ngọc Đĩnh - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 6005

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website